Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

Sadržaj sv. 5

Sadržaj sveska 5 prema rednom broju internetskih članaka:

MESIJA KOD PROROKA I U TALMUDU, ISUS U RANIM ŽIDOVSKIM IZVORIMA, RAZMATRANJE O TOME DA LI JE ISUS BIO MESIJA ILI NIJE

Svezak 5V. DIO: ULOGA I ZADAĆA MESIJE KOD STAROZAVJETNIH PROROKA

1.Uvod (Svezak 5)

2. Jakov (Svezak 5)

3. Mojsije (Svezak 5)

4. Mihej (Svezak 5)

5. Izaija (Svezak 5)

6. Jeremija (Svezak 5)

7. Baruh (Svezak 5)

8.  Ezekijel (Svezak 5)

9. Hagaj (Svezak 5)

10,  Zaharija (Svezak 5)

11. Danijel (Svezak 5)

12. Rekapitulacija podataka o zadaći i ulozi Mesije kod proroka i njihova realizacija (Svezak 5)

VI. DIO: PROBLEMATIKA MESIJE I PODACI O ISUSU U TALMUDU I DJELIMA CONTRA CELSUM I TOLEDOTH JEŠU

I. PROBLEMATIKA MESIJE I PODACI O ISUSU U TALMUDU

13. Uvod: O Talmudu i njegovoj strukturi (Svezak 5)

14. Dolazak Mesije prema Danijelu i problem Danijela u Talmudu i Židovskoj Bibliji (Svezak 5)

15. Mesija b. Josip i Mesija b. David (Svezak 5)

16. Kad će prema talmudskim rabinima doći Mesija, kakva će biti njegova vlast i koliko će ona trajati

17. Isusovo rabinsko obrazovanje i njegova titula Rabbi i Rabbouni (Svezak 5)

18. Priče o Bar Kamzi. razaranju Jeruzalema i Hrama i njihova povezanost s Isusom (Svezak 5)

19. Što se sve događalo kroz četrdeset godina prije uništenja Jeruzalema i Hrama (Svezak 5)

20. Kazna Tita, Balaama i Isusa na drugom svijetu (Svezak 5)

21. Maimonidesovo razmatranje o Isusu Nazarenu (Svezak 5)

22. Ponovljeni prikaz I. Židovskog rata u Talmudu – ili možda prikaz II. Židovskog rata? (Svezak 5)

23. Zbog čega je palo Šilo i zbog čega su Prvi i Drugi Hram bili spaljeni i razoreni? (Svezak 5)

24. Prigovori Sljedbe s Mrtvog mora protiv saduceja i farizeja (Svezak 5)

25. Prigovori saducejima i farizejima iz evanđelja (Svezak 5)

26. Ranija proročanstva protiv Jeruzalema i Hrama (Svezak 5)

27. Talmudski ciklus o Balaamu i u njemu neki skriveni podaci o Isusu i njegovoj majci (Svezak 5)

28. Što se sve događalo četrdeset godina prije uništenja Hrama i kroz narednih četrdeset godina (Svezak 5)

II. ISKRIVLJAVANJE ISUSA KOD CELZA, IZRUGIVANJE JEŠE U TOLEDOT JEŠU I REFERENCE SVEGA TOGA U TALMUDU

29. Isus kod Celza (Svezak 5)

30, Jehošua (Ješu) u Toledot Ješu (Svezak 5)

31. Toledot Ješu (Svezak 5)

III. ZAKLJUČAK O JEHOŠUI, ISUSU, PREMA CELZU, TALMUDU, TOLEDOT JEŠU, MAIMONIDESU I KRŠĆANSKIM IZVORIMA

32. Zaključak o Jehošui, Isusu, prema Celzu, Talmudu, Toledot Ješu, Maimonidesu i kršćanskim izvorima (Svezak 5)

VII. DIO: DA LI JE ISUS BIO MESIJA ILI NIJE? AKO JE, KAKVE JE VRSTE BIO MESIJA I ČIME JE BIO POMAZAN?

33. Uvod

I. ŽIDOVSKO ODBACIVANJE ISUSA

34. Židovsko odbacivanje Isusa i negiranje da je Isus bio Mesija (Svezak 5)

35. Rani kršćani skoro su uspjeli uvjeriti hramski establišment da je Isus bio Mesija (Svezak 5)

II. ŠTO KAŽE PISMO?

36. Što kaže Pismo? Razmatranje o dva tipa Mesija (Svezak 5)

III. IDENTIFIKACIJA ISUSA KAO MESIJE I SINA BOŽJEG

37. Identifikacija Isusa kao Mesije i Sina Božijeg (Svezak)

IV. PREMA EVANĐELJU, ISUS JE BIO POMAZANIK BOŽJIM SVETIM DUHOM

38. Prema evanđelju, Isus je bio Pomazanik Božjim Svetim Duhom (Svezak 5)

V. SOLARNI KALENDAR I KALENDAR SUBOTNIH GODINA

39. Solarni kalendar i kalendar subotnih solarnih godina (Svezak 5)

VI. JAHVIN PROGRAM I ZADANI TIMING BUDUĆIH DOGAĐAJA TE NJIHOVO OSTVARENJE U I. STOLJEĆU

40. Jahvin program i zadani timing prorokovanih budućih događaja te njihovo ostvarenje u I. stoljeću (Svezak 5)

41. Pogubljenje Kneza Pomazanika prema ”Objavi o sedamdeset sedam” (Svezak 5)

42. Razaranje Jeruzalema i njegovog Hrama prema ”Objavi o sedamdeset sedam” (Svezak 5)

43. Datiranje razaranja Jeruzalema prema Isusovom davanju znaka Jone (Svezak 5)

44. Objava o vremenu svršetka: određeno pustošenje obara se na pustošnika (Svezak 5)

45. Usporedba timinga prorokovanjih događaja iz Riječi Jahvine i realizacije tih događaja u Judeji u I. stoljeću (Svezak 5)

VII. JAHVINA RIJEČ I NJEZINA REALIZACIJA NA ZEMLJI = KRALJEVSTVO BOŽJE NA ZEMLJI

46. Jahvina Riječ i njezina realizacija na zemlji = Kraljevstvo Božje na zemlji (Svezak 5)

PRILOG 1

47. U očekivanju Mesije: Neki primjeri iz prošlosti i Mesija kojeg se danas očekuje (Svezak 5)

48. U očekivanju Mesije: Mesija kojeg se danas očekuje (Svezak 5)

PRILOG 2

49. Značenje imena Abdes Pantera i grob vojnika Juliusa Tiberiusa Abdesa Pantere (Svezak 5)

 

Komentiraj