Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

Uloga i zadaća Mesije u knjigama proroka Starog Zavjeta: Izaija (Svezak 5 – Internetski članak br. 5)

ULOGA I ZADAĆA MESIJE U KNJIGAMA PROROKA STAROG ZAVJETA

IZAIJA (cca 765. g.pr.Kr. – cca 702. g.pr.Kr.)

Preludij u dolazak Mesije

“U prvo vrijeme on obescijeni zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu,  al’ u vrijeme posljednje on će proslaviti Put uz more, s one strane Jordana – Galileju pogansku.1) Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; one što mrklu zemlju obitavahu svjetlost jarka obasja” 2) (Iz. 8:24 i 9:1).

Komentar: 1) To je Isus ostvario propovjedajući Galijejom i zemljom s obje strane Galilejskog mora i Jordana. Smatramo da je Isus bio rodom iz Gamale u Gaulantidi (Golan), kojeg evanđelja pogrešno nazivaju Nazaret.

2) Međutim, za referencu “svjetlost velika” smatramo da se ona kao astronomski pojam odnosila na prije opisanu konjukciju Jupitera s Regu-lusom, te da je ona kao “svjetlost jarka” obasjala narod koji je u tmini (tj. po noći) hodio. U povijesti je bilo mnogo konjukcija Jupitera s Regulusom, te je trebalo pronaći onu pravu. To je učinio Ernest L. Martin u knjizi ”The Star That Astonished the World”.

Pjesma o rođenju Djeteta Mesije

Kad se Dijete Mesija bude rodio “ime će mu biti: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni,1) Knez mironosni.2) Njegova vlast prostirat će se nadaleko i miru neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom njegovim: učvrstit će ga i utvrditi u pravu i pravednosti. Od sada i dovijeka učinit će to privržena ljubav Jahve nad Vojskama” (Iz. 9:5-6).

Komentar: 1) Savjetnik divni, Bog silni i Otac vječni nazivi su za Jahvu. Po tim svojim imenima Mesija će biti identičan Bogu.

2) Naziv Knez mironosni/Knez mira odnosi se na mir kojemu neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom Kneza mira. Iz te for-mulacije vidi se da se ona odnosi na Davidovog potomka, na eshatološ-kog Mesiju koji će vladati vječno. Ta Mesijina vječna vlast ima razradu kod Danijela: ”Gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo neće propasti” (Dn. 7:13-14).

Najava o dolasku Mesije davidovskog korijena

 “Isklijati će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbiti iz njegova korijena (tj. to će biti Davidov potomak). Na njemu će duh Jahvin počivati, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg.1) Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već će po pravdi suditi ubogima i sud pravi izricat’ će bijednima na zemlji.2) Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubiti će bezbožnika. On će pravdom opasati bedra, a vjernošću bokove” (Iz. 11:1-5).

Komentar: 1) Iz formulacije “na njemu će duh Jahvin počivati” vidi se da se ovdje radi o eshatološkom Mesiji koji će za Mesiju biti pomazan duhom Gospodnjim, a ne uljem. Naime, ta se formulacija treba povezati s formulacijama “na njega je Jahve svojeg duha izlio da donosi pravo narodima” (Iz. 42:1-9) i “na njemu je duh Jahve Gospoda, jer ga je Jahve pomazao … ” (Iz. 61:1-3) s kojima tvori jednu cjelinu.

2) Imena ubogi (siromasi) i bijedni bila su neka od imena esena, osey ha-Torah, Izvršavatelja Zakona tj. pripadnika mnogo kasnije Sljedbe s Mrtvog mora. Formulacija pravdom će opasati bedra, a vjernošću bokove podsjeća na Jahvino djelo osvete opisano u Iz. 59:15-18.

Prva pjesma o Sluzi Jahvinom pravednom

Mesija je “Sluga Jahvin kojeg Jahve podupire; on je Jahvin izabranik, miljenik duše njegove. Na njega je Jahve svojeg duha izlio da donosi pravo narodima. On ne viče, on ne diže glasa, niti se može čuti po ulicama. On ne lomi napuknutu trsku niti gasi stijenj što tinja. Vjerno on donosi pravdu, ne sustaje i ne malakše dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za njegovim naukom. Jahve ga je u pravdi pozvao i čvrsto uzeo za ruku; oblikovao ga je i postavio za Savez narodu i svjetlost pucima,1) da otvori oči slijepima, da izvede sužnje iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami” (Iz. 42:1-9; 49:8).

Komentar: 1) Iz ovog proizlazi zadaća Mesije: da postavi Savez narodu i da bude svijetlo pucima. To je Isus izvršio: postavio je Novi Savez u svojoj krvi na Posljednjoj večeri (Lk. 22:19-20), a njegov nauk i njegov njegov primjer postali su vječno svijetlo pucima.

Druga pjesma o Sluzi Jahvinom pravednom

Jahve je Mesiju pozvao “od krila materina, od utrobe njegove majke spomenuo se njegova imena. Od usta je njegovih britak mač načinio, sakrio ga u sjeni ruke svoje, od njega je oštru načinio strijelu, sakrio je u svome tobolcu. Rekao mu je: “Ti si Sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!” A Mesija reče: “Zaludu sam se mučio, nizašto naprdezao snagu”.1) Pa ipak, kod Jahve je njegovo pravo, kod njegovog Boga nagrada je njegova. A Jahve mu reče da mu vrati natrag Jakova, da se sabere Izrael. Mesija se proslavi u očima Jahvinim, Bog njegov bijaše mu snaga. Jahve mu reče: “Premalo je da mi budeš Sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš Ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj do nakraj zemlje doneseš” 2) (Iz. 49:1-6).

Komentar: 1) Stavljajući se povijesno u ono vrijeme, činilo se da je Isus bio razapet bez ikakve svrhe svoga čina; raspeće se tada činilo kao čin bezumnika koji je išao u Jeruzalem s namjerom da tamo bude razapet, da umre i da ustane od mrtvih nakon tri dana i tri noći provedenih u grobu.

2) Jahve je Mesiji prvo rekao da mu vrati natrag Jakova, da se sabere Izrael. No kad se Mesija proslavio u očima Jahvinim (kao npr. Isus u Lk. 13:17; Iv. 12:24; 13:31-32; 17:1 i 4-5; 21:19 ), Jahve mu reče da je premalo je da mu bude Sluga, da podigne plemena Jakovljeva i vrati Ostatak Izraelov, nego će ga postaviti za svjetlost narodima, da spas Jahvin do nakraj zemlje donese (Spas Jahvin = Jehošua = Jošua = Isus).

Ime Isus zaista je doneseno do nakraj zemlje, a Isusov nauk postao je svjetlost narodima. Starac Šimun također je rekao da je Isus “Spasenje Jahvino i svjetlost na prosvjetljenje naroda” (Lk. 2:30-32).

Nakon ovog stiha Izaije, kod proroka se uvijek naglašavalo da će Jahve a ne Mesija dovesti Izrael natrag u njihovu zemlju (npr. Iz. 43:5; Jr. 32:37; Baruh 2:34; Ez. 34:13).

Treća pjesma o Sluzi Jahvinom pravednom

Mesiji je “Gospod Jahve dao jezik vješt da znade riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mu uho budi da ga sluša kao učenici. Gospod Jahve uši mu otvori: on se nije protivio niti uzmicao. Leđa je svoja podmetnuo onima što ga udarahu a obraze onima što mu bradu čupahu  i lica svojega nije zaklonio od uvreda ni od pljuvanja. Gospod Jahve mu je pomagao, zato se Mesija nije smeo. Zato je on učinio svoj obraz kao kremen i znao je da se neće postidjeti. Jer blizu je bio onaj koji mu pravo daje. Tko da se pravda s njima? Tko je njegov protivnik u parnici? Gle, Gospod Jahve mu pomaže, tko će ga osuditi? Svi će se oni kao haljina izlizati, moljac će ih razjesti. Tko god se Jahve boji, nek’ posluša glas Sluge njegova!  Tko u tmini hodi, bez tračka svjetlosti, nek’ se uzda u ime Jahvino, nek’ se na Boga svojeg osloni. A svi oni koji oganj pale, raspiruju žeravicu, neka idu plamenove ognja svojega i u žeravu koju raspiruju. Tako će vam učiniti njegova ruka: ležat će u mukama” 1) (Iz. 50:4-11).

Komentar: 1) Ovo je pogubna kvalifikacija za one koji oganj pale, raspiruju žeravicu: neka odu u plamenove ognja svojega i u žeravu koju raspiruju. Tako će im učiniti Jahvina ruka: ležat će u mukama. To se zaista dogodilo na kraju I. Židovskog rata.

Četvrta pjesma o Sluzi Jahvinom pravednom

 “Gle, uspjet će Sluga Jahvin, podignut će se, uzvisiti i proslaviti!1) Kao što se mnogi užasnuše vidjevši ga – tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka – tako će on mnoge zadiviti narode i kraljevi će pred njim usta stisnuti videći ono o čemu im nitko nije govorio, shvaćajući ono o čemu nikad čuli nisu: “Tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno, kome se otkri ruka Jahvina?” Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene (to je ona u Iz. 11:1-5 opisana mladica iz panja Jišajeva, izdanak iz njegova korijena: odnosi se na Mesiju, Davidovog potomka). Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio. Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut. A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju. Zlostavljahu ga, a on puštaše, i nije otvorio usta svojih. K’o jagnje na klanje odvedoše njega; k’o ovca, nijema pred onima što je strižu, usta svojih nije otvorio. Silom ga se i sudom riješiše; tko se brine za njegovu sudbinu? Da, iz zemlje živih ukloniše njega, za grijehe naroda njego-va nasmrt ga izbiše. Ukop mu odrediše među zločincima, a grob njegov bi s bogatima, premda nije počinio nepravde nit’ su mu usta laži izustila. Al’ se Jahvi svidje da ga pritisne bolima. Žrtvuje li život svoj za naknadnicu, vidjet će potomstvo, produžit’ sebi dane i Jahvina će se volja po njemu ispuniti. Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga Jahvin pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. Zato će mu Jahve mnoštvo dati u baštinu i s mogućnicima on će plijen dijeliti, jer sam se ponudio na smrt i među zlikovce bio ubrojen, da grijehe mnogih ponese na sebi i da se zauzme za zločince” 2) (Iz. 52:13-15 i 53:1-12).

Komentar: 1) Sluga Jahvin će se podignuti (na križ), uzvisiti i proslaviti! Isus se na taj način proslavio (Lk. 13:17 i Iv. 12:24; 13:31-32; 17:1 i 4-5; 21:19).

2) Isus je ovo sve ostvario. U ješivi (židovska vjerska škola) nikad se ne uči, niti se tumači Izaija 53; u sinagogi se Iz. 53 subotom nikad ne čita, zato jer Sluga Jahvin previše podsjeća na Isusa.

Mi ćemo temi o Sluzi Jahvinom pravednom kasnije ponovo vratiti i detaljno je analizirati.

Stih o Jahvinom izdanku

U onaj dan izdanak Jahvin (tj. Božji sin) bit će na diku i na slavu, a plod zemlje na ponos i ures spašenima. Koji ostanu na Sionu i prežive u Jeruzalemu, zvat će se “sveti” 1) (Iz. 4:2-3).

Komentar: 1) Ovaj stih navješćuje određeno uništenje jer navodi one spašene (poslije uništenja), pri čemu će se Božji Sin proslaviti. Iz Psalma 2:7 znamo da Jahve Mesiju naziva svojim sinom. Iz Knjige Mudrosti 2:10-20 znamo da je Pravednik Božji Sin, Sin Gospodnji kojemu je Bog otac. Iz toga proizlazi identifikacija: Mesija Pravednik = Jahvin izdanak, Božji Sin.

Nadalje, ime “sveti” bilo je jedno od imena članova Sljede s Mrtvog mora. Prema Sv. Pavlu znamo da su oko 58. godine I. stoljeća živjeli u Jeruzalemu i da je on tamo išao da im služi (Rim. 15:25). Iz toga proizlazi da su to bili rani kršćani.

Vječni Savez

A s Izraelom će Jahve sklopiti “Savez vječan, Savez milosti Davidu obećanih (tj. da će Davidova kuća, Davidovo potomstvo i njegovo kraljevstvo trajati dovijeka preda Jahvom, da će njegovo prijestolje čvrsto stajati zasvagda, 2 Sam. 7:12-16). Jahve će Mesiju postaviti za svjedoka pucima, kneza i zapovjednika narodima, a Mesija će pozvati narod koji ne poznaje (to su pogani koji su prešli na kršćanstvo) i narod koji ga ne zna dohrlit će k njemu radi Jahve, Boga njegova i Sveca Izraelova, jer on ga je proslavio” 1) (Iz. 55:3-5).

Komentar: 1) A Isus je zaista proslavio Jahvu i sebe u Lk. 13:17; Iv. 12:24; 13:31-32; 17:1 i 4-5; 21:19). On je postao svjedok pucima, knez i zapovjednik narodima čije kraljevstvo (Crkva) traje dovijeka pred Jahvom. Pozvao je narod koji ne poznaje (to su pogani koji su prešli na kršćanstvo) i narod koji ga ne zna (to su pogani) dohrlio je k njemu.

 “Jer ja, Jahve, ljubim pravdu, a mrzim grabež nepravedni. Vjerno ću ih nagraditi i sklopiti s njima Savez vječni” 1) (Iz. 61:8).

Komentar: 1) Savez vječni = Savez milosti Davidu obećanih (tj. da će Davidova kuća, Davidovo potomstvo i njegovo kraljevstvo trajati dovijeka pred Jahvom, da će njegovo prijestolje čvrsto stajati zasvagda, 2 Sam. 7:12-16). Alegorijski, to se održalo do danas jer kraljevstvo Isusa Krista traje neprekidno do danas.

Zadaća Mesije

Na Mesiji je “Duh Jahve Gospoda, jer ga je Jahve pomazao, poslao ga da radosnu vijest donese ubogima,1) da iscijeli srca slomljena; da zarobljenima navijesti slobodu i oslobođenje sužnjevima; da navijesti godinu milosti Jahvine (tj. jubilarnu godinu) i dan odmazde Boga našega2) (za one koji oganj pale, raspiruju žeravicu: otići će u plamenove ognja svojega i u žeravu koju raspiruju. Tako će im učiniti Jahvina ruka: ležat će u mukama); da razveseli ožalošćene na Sionu i da im dade vijenac umjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha žalosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajna. I zvat će ih Hrastovima pravde, Nasadom Jahvinim – na slavu njegovu. Oni će nanovo dići drevne razvaline, sazdati opet mjesta poharana, ruševine prošlih pokolje-nja” (Iz. 61:1-4).

Komentar: 1) ”da radosnu vijest donese ubogima”. Iz ovog proizlazi da će Mesija radosnu vijest naviještati ubogima tj. siromasima odnosno članovima Sljedbe s Mrtvog mora. Ovo treba usporediti s evanđeljem: ”Isus im odgovori: ‘Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi gledaju, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje. Blago onom tko se ne sablazni o mene'” (Mt. 11:2-4; Lk. 7:22-23).

2) ”da navijesti odmazdu Boga našega” = to je Isusovo davanje znaka Jone opakom i preljubničkom naraštaju (Lk. 11:29-32). Jahve je svog Duha izlio na Isusa na Jordanu kad je na njega sletio golub (=jona). Time je alegorično pokazano da je na Isusa sletio duh Jone proroka čime je bilo određeno da Isus Jeruzalemcima treba propovijedati obraćenje od grijeha, baš kao što je to Jona isto propovijedao Ninivljanima.

Usporedi: ”Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom” (Pz. 18:18-22)

I Isus je propovijedao Židovima da se obrate jer je Sud Božji blizu, a ukoliko neće, da će ih stići Božja kazna. No Jeruzalemci se nisu obratili kao što su to učinili Ninivljani na propovijed Jone, nego su sramotnom smrću ubili Isusa, onovijekog proroka Jonu.

Tada je Jeruzalemcima bio dat znak Jone: kao što je Jona tri dana i tri noći bio u utrobi ribe, tako je i Isus, krivicom Jeruzalemaca, tri dana i tri noći bio u srcu zemlje. Zbog toga je Jeruzalemce stigla Božja kazna, ali ne za 40 dana kojima je Jona prijetio Ninivljanima, nego za 40 godina: Jeruzalem je do temelja bio uništen 40 godina nakon što je Jeruzalemcima bio dat znak Jone. Davanjem tog znaka Isus je Jeruzalemcima navijestio dan odmazde Boga našega, a to je naviještanje kod Izaije bila jedna od zadaća budućeg Mesije. Zbog toga je Isus kao Mesija Jeruzalemcima morao dati znak Jone.

Usporedi: Primijeti iz ovog slučaja kako je ozbiljna stvar osramotiti čovjeka, jer Bog se založio za stvar Bar Kamze  i uništio je Svoju Kuću i spalio Svoj Hram(Gittin 57a).

Povratak Izraela

“Jer dragocjen je Izrael u očima Jahvinim, vrijedan je i Jahve ga ljubi. Stog i daje ljude za njega i narode za život njegov. Ne boj se Izraele, jer Jahve je s tobom. S istoka će mu Jahve dovesti potomstvo i sabrat će ga sa zapada. Reći će sjeveru: ”Daj mi ga!” a jugu ”Ne zadržavaj ga! Sinove mi dovedi izdaleka i kćeri moje s kraja zemlje, sve koji se mojim zovu imenom i koje sam na svoju slavu stvorio, koje sam sazdao i načinio”1) (Iz. 43:3-7).

Komentar: 2) Ovdje jasno stoji da će Jahve – a ne Mesija – s istoka i zapada, sa sjevera i juga dovesti Izrael natrag u njihovu zemlju.

Jahvina osveta

“Vjernosti je ponestalo, a tko izbjegava zlo, bude opljačkan. Jahve vidje, i ne bi mu milo što nema pravice. Vidje da nema čovjeka, začudi se što nema posrednika. Tad mu pomože njegova mišica i njegova ga pravda poduprije. Pravednost je obukao kao oklop, stavio na glavu kacigu spasenja. Osvetom se odjenuo kao haljom, ogrnuo se revnošću kao plaštem. Vratit će svakome po njegovim djelima: gnjev svojim protivnici-ma, odmazdu dušmanima.

Sa zapada vidjet će ime Jahvino i Slavu njegovu s istoka sunčanog. Jer doći će kao uska rijeka koju goni dah Jahvin. Ali doći će Otkupitelj Sionu i onima od sinova Jakovljevih koji se obrate od svog otpadništva,1) riječ je Jahvina.

“A ovo je moj Savez s njima”, govori Jahve. “Duh moj koji je na tebi (tj. na Me-siji) i riječi moje koje stavih u tvoja usta neće nestati iz usta tvojih ni usta tvojega po-tomstva, ni iz usta potomstva tvojih potomaka, od sada pa dovijeka” 2) (Iz. 59:15-21).

Komentar: 1) Otkupljenje sinova Jakovljevih koji su se (na Isusovu propovijed) obratili od svoga otpadništva realizirat će se poslije razaranja Jeruzalema: “Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje” (Lk. 21:27-28).

2) Takvo će stanje biti vječno. Jahvine riječi koje je Isus izgovorio neće biti opozvane, niti će se prestati kazivati.

 

Mihej / Jeremija

Komentiraj