Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

GLAVNA TEMA koja se provlači kroz sveske 4-9 Otvorenih pečata – Razumijevanje kršćanstva:

Svezak 5Svezak 6 Svezak 7

 

Knjige Otvoreni pečati: Razumijevanje kršćanstva, sv. 4-9 obrađuju povijest Judeje od Makabejskog ustanka do razaranja Jeruzalema i Masade. U njima se nastojalo dati odgovore na pitanja:

 

Što se to dogodilo u Judeji u I. stoljeću;

Zašto se baš tada dogodilo to što se dogodilo i u koju svrhu;

Tko su bili protagonisti tih događaja; i

Kakva je bila njihova međusobna rodbinska povezanost?

Svezak 5:

MESIJA KOD PROROKA I U TALMUDU, ISUS U RANIM ŽIDOVSKIM IZVORIMA, RAZMATRANJE O TOME DA LI JE ISUS BIO MESIJA ILI NIJE

Sadržaj

Glavne teme

V. DIO: ULOGA I ZADAĆA MESIJE KOD STAROZAVJETNIH PROROKA

Svezak 5UVOD

U Uvodu se sažeto razmatra mesijanska problematika u Starom Zavjetu, kršćanstvu i rabinskom judaizmu, te se definira naš zadatak. Ovdje dajemo samo dio najvažnijih dijelove Uvoda:

Prvo se razmatraju dijelovi knjiga Starog Zavjeta govore o Mesiji koji treba biti čovjek i Davidov fizički potomak. Tamo se termin Božji Sin odnosi na Davidovog potomka koji danom pomazanja postaje Božji Sin, tj. Mesija (Krist, Pomazanik), tj. kralj (Ps. 2:7). Imena za koja je Izaija prorekao da će se njima nazivati novorođeno dijete davidovskog podrijetla (”Savjetnik Divni”, ”Bog Silni”, ”Otac vječni”, ”Knez Mironosni”, Iz. 9:5), govore o davi-dovskom Mesiji koji treba postati zemaljska materijalizacija Boga (”Savjet-nik Divni”, ”Bog Silni”, ”Otac vječni” – to su sve epiteti Boga), Boga koji je Duh (Riječ), tj. novorođeno dijete davidovskog podrijetla treba biti fizička realizacija Božjih riječi koje je Bog izgovorio preko slugu svojih proroka.

Proroci zapravo naviještaju tri Mesije. Za jednog je prorokovao Mihej oko 740-670. g.pr.Kr.) da će doći iz Betlehema, da će vladati Izraelom, da će se ”tada Ostatak Izraela (iz asirskog ropstva) vratiti djeci Izraelovoj. On će se uspraviti, na pašu izvodit’ svoje stado silom Jahvinom, veličanstvom imena Boga svojega. Oni će u miru živjeti, jer će on rasprostrijeti svoju vlast sve do krajeva zemaljskih. … I on će nas osloboditi od Asiraca ako provale u našu zemlju, ako stupe na naše tlo” (Mih. 5:1-5). Tog bi Mesiju prema nekima mogli identificirati kao kralja Ezekiju (715-686. g.pr.Kr.), međutim, bolji kandidat za to je kralj Jošija (640-609. g.pr.Kr.), pod uvjetom da se neki od njih rodio u Betlehemu. Međutim, za vrijeme njihove vladavine Ostatak Izraela iz asirskog ropstva nije se vratio djeci Izraelovoj, a niti ikad kasnije.

Drugog su naviještali Jeremija (oko 650-570. g.pr.Kr.) i Ezekijel (um. 569. g.pr.Kr.). Jeremija je prorokovao da će doći kao ”Davidov izdanak pravedni; da će vladati kao kralj i biti mudar i činit će pravo i pravicu u zemlji. U njegove će dane Judeja biti spašena i Izrael će živjeti spokojno” (Jer. 23:5-6) dok je Ezekijel slično za istoga prorokovao,

Isus nije ispunio ta proročanstva jer oficijelno nikad ga neki od velikih svećenika ili proroka nije pomazao svetim uljem za Mesiju, niti je vladao kao svjetovni kralj, niti je ta proročanstva trebao ispuniti, jer su prije njega drugi to već napravili.

Trećeg je Mesiju, eshatološkog Mesiju, također kao Davidovog izdanka, ali ovog puta kao Slugu Jahvinog, patnika, koji neće vladati u Judeji kao kralj, nego će biti mučen, suđen i pogubljen – prorokovao je Izaija (Iz. 4:1, 9:5-6, 11:11-12, 18-21, 42:1-7, 49:1-6, 50:4-9; 55:3-5; 61:1-3); zatim Zaharija, kao onoga koji na mesijanski način treba ući u Jeruzalem i tamo biti proboden (Zah. 9:9 i 14:10-14), zatim Danijel, kao Kneza Pomazanika koji treba biti pogubljen (Dn. 9:25), koji treba doći u skladu s kalendarom kojeg je Danijel koristio (Dn. 9:24-27) i koji treba ispuniti sva druga njegova proročanstva (Dn. 9:13-14; 12:1-13). Takav Mesija Patnik treba ispuniti i druga proročanstva navedena kod više drugih proroka (Jr. 28:3 i 30:3; Ez. 34:9-31; Hš. 3:4-5 i dr.) te u drugim knjigama Starog Zavjeta (Mudr. 2:10-20; Ps. 22:1-26).

Pri tome kršćanstvo smatra da je Isus bio Mesija, upravo kako je to u evanđeljima i Isus sam za sebe tvrdio (Iv. 4:26). Kršćanski teolozi vide da je Isus zaista ostvario najveći broj proročanstava koja se odnose na eshato-loškog Mesiju, posebice ona koje su prorekli Izaija, Zaharija, Danijel, Ps. 2 i 22, ali ne mogu dokazati da je Isus došao prema kalendaru proroka Danijela.

Isus je za sebe rekao da je on došao ispuniti Zakon i Proroke odnosno sve što je o Mesiji pisano u Starom Zavjetu. Upravo tako se i ponašao, dosljedan tome sve do raspeća na križu i ustajanja od mrtvih. … …

Cijeli tekst Uvoda pogledajte ovdje.

Svezak 5V. DIO: ULOGA I ZADAĆA MESIJE KOD STAROZAVJETNIH PROROKA

U ovom dijelu detaljno se razmatraju proročanstva Jakova, Mojsija, Miheja, Izaije, Jeremije, Baruha, Ezekijela, Hagaja, Zaharije i Danijela koja govore o budućem Mesiji. Na kraju su svi zaključci sabrani u rekapitulaciji.

Proročanstva pojedinih proroka te njihovu analizu i dekodiranje možete pogledati na odnosnim mjestima, dok ovdje prenosimo samo dio zaključaka navedenih u rekapitulacijii:

Mesija treba biti rođen u vrijeme konjukcije Jupitera i Regulusa prema Jakovljevoj oporuci (Post. 49:9-11).

Mesijino ime bit će ”Spas Jahvin”  tj. Jehošua, Jošua, Isus prema Jakovljevoj oporuci (Post. 49:18).

Mesija treba biti levitskog roda. Prema Mojsiju, Jahve će Izraelu podignuti proroka levitskog roda (Pz. 18:18-22).

Mesija treba biti Davidovog korijena. Prema Izaiji i Jeremiji, Mesija je trebao biti davidovog korijena (Iz. 9:5-6; Iz. 11:1-5; Jer. 23:1-8).

▪ Ulazak Natanove genetske linije iz rodoslova po Luki u rodoslov po Mateju. .

Mesija će po svojem imenu biti identičan Bogu (Iz. 9:5-6).

Knez Pomazanik treba biti pogubljen, ali ne za sebe (Dn. 9:24-25).

To se ostvarilo na Isusu.

Mesija će biti (pogubljen i) proboden, a zatim će za njim naricati i oplakivati ga porodice doma Davidova, Natanova, Levijeva i Šimejeva (Zah. 12:10-14).

To se ostvarilo na Isusu, a navedene porodice su iz Isusova rodoslova po Luki.

Smatramo da je s Isusom realizirana zadaća i uloga Mesije u I. stoljeću, tj. Izaijinog Pomazanika Duhom Gospodnjim i Sluge Patnika, Danijelovog Kneza Pomazanika koji je bio pogubljen, Zaharijinog Mesije kojeg su proboli, Pravednika i Sina Božjeg iz Knjige Mudrosti i Pravednika iz Ps. 22. …

Ovdje možete pročitati cijelu rekapitulaciju.

Svezak 5VI. DIO: PROBLEMATIKA MESIJE I PODACI O ISUSU U TALMUDU I DJELIMA CONTRA CELSUM I TOLEDOTH JEŠU

UVOD: O TALMUDU I NJEGOVOJ STRUKTURI

U Uvodu se raspravlja o slijedećim temama: povijest nastanka Talmuda, značenje riječi Talmud, usmeni zakon, breme usmenog Zakona, Mišna i Gemara – dva dijela Talmuda, značaj Talmuda za židovski narod, Talmud kao vitalni dio židovskog života, Cenzuriranje i spaljivanje Talmuda. Kompletni tekst Uvoda možete pogledati ovdje.

Zatim raspravljamo slijedeće teme: Dolazak Mesije prema Danijelu i problem Danijela u Talmudu i Židovskoj Bibliji ovdje, Mesija b. Josip i Mesija b. David ovdje, Kad će prema talmudskim rabinima doći Mesija, kakva će biti njegova vlast i koliko će ona trajati ovdje, Isusovo rabinsko obrazovanje i njegova titula Rabbi i Rabbouni ovdje, Priče o Bar Kamzi. razaranju Jeruzalema i Hrama i njihova povezanost s Isusom ovdje,  Što se sve događalo kroz četrdeset godina prije uništenja Jeruzalema i Hrama ovdje, Kazna Tita, Balaama i Isusa na drugom svijetu ovdje, Maimonidesovo razmatranje o Isusu Nazarenu ovdje,  Ponovljeni prikaz I. Židovskog rata u Talmudu – ili možda prikaz II. Židovskog rata? ovdje, Zbog čega je palo Šilo i zbog čega su Prvi i Drugi Hram bili spaljeni i razoreni? ovdje, Prigovori Sljedbe s Mrtvog mora protiv saduceja i farizeja ovdje, Prigovori saducejima i farizejima iz evanđelja ovdje, Ranija proročanstva protiv Jeruzalema i Hrama ovdje, Talmudski ciklus o Balaamu i u njemu neki skriveni podaci o Isusu i njegovoj majci ovdje, Što se sve događalo četrdeset godina prije uništenja Hrama i kroz narednih četrdeset godina  ovdje, Iskrivljavanje Isusa kod Celza, izrugivanje Ješe u Toledot Ješu i reference svega toga u Talmudu ovdje, Jehošua (Ješu) u Toledot Ješu ovdje, Toledot Ješu ovdje, Zaključak o Jehošui, Isusu, prema Celzu, Talmudu, Toledot Ješu, Maimonidesu i kršćanskim izvorima  ovdje.

Svezak 5VII. DIO: DA LI JE BIO MESIJA ILI NIJE?

Ovdje razmatramo slijedeće teme: Uvod ovdje, Židovsko odbacivanje Isusa i negiranje da je Isus bio Mesija ovdje, Rani kršćani skoro su uspjeli uvjeriti hramski establišment da je Isus bio Mesija ovdje, Što kaže Pismo? Razmatranje o dva tipa Mesija ovdje, Identifikacija Isusa kao Mesije i Sina Božijeg ovdje, Prema evanđelju, Isus je bio Pomazanik Božjim Svetim Duhom ovdje, Solarni kalendar i kalendar subotnih solarnih godina ovdje, Jahvin program i zadani timing prorokovanih budućih događaja te njihovo ostvarenje u I. stoljeću ovdje, Pogubljenje Kneza Pomazanika prema ”Objavi o sedamdeset sedam” ovdje, Razaranje Jeruzalema i njegovog Hrama prema ”Objavi o sedamdeset sedam” ovdje, Datiranje razaranja Jeruzalema prema Isusovom davanju znaka Jone ovdje, Objava o vremenu svršetka: određeno pustošenje obara se na pustošnika ovdje, Usporedba timinga prorokovanjih događaja iz Riječi Jahvine i realizacije tih događaja u Judeji u I. stoljeću ovdje, Jahvina Riječ i njezina realizacija na zemlji = Kraljevstvo Božje na zemlji ovdje.

Svezak 5PRILOG 1. U OČEKIVANJU MESIJE: NEKI PRIMJERI IZ PROŠLOSTI, I MESIJA KOJEG SE DANAS OČEKUJE

Ovdje razmatramo dvije teme: U očekivanju Mesije: Neki primjeri iz prošlosti ovdje, i U očekivanju Mesije: Mesija kojeg se danas očekuje ovdje.

 

 

Svezak 5PRILOG 2. ZNAČENJE RIJEČI I IMENA ABDES PANTERA I GROB VOJNIKA JULIUSA TIBERIUSA ABDESA PANTERE

Ovdje razmatramo temu: Značenje imena Abdes Pantera i grob vojnika Juliusa Tiberiusa Abdesa Pantere ovdje.