Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

24. Prigovori Sljedbe s Mrtvog mora protiv saduceja i farizeja (Svezak 5)

6a) Prigovori Sljedbe s Mrtvog mora protiv saduceja i farizeja:

Zahvalnice:

”… jer oni su tumači laži (saduceji i farizeji, op. TM) i proroci prijevare, pomišljaju na Belijala da bi izmijenili Nauk Tvoj (tj. da solarni kalendar zamijene lunarnim te da prema njemu određuju i slave blagdane, op. TM), koji si s lakoćom utuvio narodu svom. Jer oni će uskratiti napitak znanja žednima i žedne će napojiti kvasinom da bi Bog vidio zabludjelost njihovu … i oni će mucavo, jezikom stranim govoriti narodu Tvom. Luda i prijevarna sva su djela njihova, jer nisu slušali glas Tvoj i neposlušahu riječi Tvoje, nego za proročanstvo znanja (Danijelovu Objavu o sedamdeset sedmica, op. TM) rekoše da nije istinito, a za put srca Tvoga (da uništi Jeruzalem i njegovo Svetište, op. TM) da nije taj …”  (Zahvalnice, (4) 9-18).

Pravilnik zajednice:

”… A ovo su načela Puta umnika (Sljedbe Puta, op. TM) u ova vremena (tj. prije ”kraja dana”), kako za ljubav, tako i za mržnju njegovu; Vječna mržnja prema ljudima pakla u duhu skrivenom: prepustiti im imetak i trud ruku, kao što to čini sluga gospodaru, smjeran pred onim koji ga tlači, i biti čovjek revan na Zakonu čije će vrijeme doći u dan osvete … (tj. u I. Židovskom ratu). Neka sud Božji iščekuje vazda, u muci i nevolji neka blagoslivlje Stvoritelja svoga i što god se dogodi, neka propovijeda o milosrđu njegovu (Pravilnik zajednice, XIII (9) 21).

Ratni svitak:

”I neka je prok(l)et Belijal zbog nauma mržnje i neka je uklet on zbog grješnih postupaka svojih, i neka su prokleti svi koji su duha njegova kruga u naumu zloće svoje i ukleti neka su u svakom naumu sramnom, nečistom djelu svom (među njih spadaju saduceji, farizeji, herodovci i Rimljani, op. TM) – jer njihova je sudbina tama, a sudbina Božja je svjetlo (vje)čno” (Ratni svitak, XVIII: 4-6).

”Jer ovo je vrijeme nevolje za Izra(el, označeni č)as rata protiv svih naroda (određen Danijelovom Objavom o sedamdeset sedmica, op. TM). Za one iz kruga Božjeg vječno izbavljenje, a uništenje za sve narode zle. I svi koji su priprav(ni) za rat neka pođu i neka se ulogore protiv kralja Kitejaca i protiv sve vojske Belijalove koja se sjatila s njime, u dan (osvete) mačem Božjim” (Ratni svitak, XXII:1-3).

”A u čas Božji zasvijetlit će uzvišenost Njegove veličine do svih krajeva s(vjetova), za mir i blagoslov, čast i radost i dug život Sinova svjetla. I u dan pada Kitejaca bit će bitka i veliko krvoproliće pred Bogom Izraelovim. Jer to je dan označen odavna za rat istrebljenja Sinova tame (određen Objavom o sedamdeset sedmica, op. TM), u njemu će se sukobiti u velikom pokolju pleme anđela i zajednica ljudi – Sinova svjetla – i oni iz kruga tame, borit će se međusobno za moć Božju uz glase velikog mnoštva i bojnih pokliča anđela i ljudi u taj strašni dan. I bit će to vrijeme s(ilne) nevolje za narod Božjeg otkupljenja (sljedbu s Mrtvog mora), ali unatoč svim nevoljama ništa se ne može zbiti takvoga što ne bi pospješivalo vječno otkupljenje.

I u dan njihovog boja s Kitejcima (tj. u I. Židovskom ratu; op. TM) iz(aći će u po)kolj. U ratu će u tri kruga nadjačati Sinovi svjetla da poraze zlo a u tri će se potpasati vojska Belijalova da bi nadjačala krug (svjetla. A la)ka pješadija klonut će duhom i moć Božja osna(žit će) sr(ca Sinova tame), ali u sedmom krugu velika Božja ruka slama (Belijala i sv)e anđele njegove vladavine i sve ljude (njegova kruga …) (i slava Božja sa zajednicom) svetih pojavit će se na pomoć (Sinova svjetla, ljudi) istine, radi uništenja Sinova tame iz (kruga Belijalova … ve)liko mnoštvo i boj(ni zov anđela) pomoći će u svemu (…). (Ratni svitak, II:8-17).

Anđeli Mastemotha i vladavina Belijala:

Fragment 1: ”[i] prekr[šiti …] opet (?) … sinovi Arona… sedamdeset godina … i sinovi Arona vladat će njima (3/2. g.pr.Kr.– 67/68. g.), ali oni neće ići mojim puto[vima] koje sam tebi zapovi-je[dio] i na što ćeš ih opomenuti. Oni (tj. sinovi Arona) također će činiti ono što je zlo u mojim očima, točno onako kako je Izrael činio u ranim danima njegova kraljevstva, osim onih koji će prvi doći iz zemlje zatočeništva da sagrade (Drugi) Hram. I ja ću im govoriti i dati im zapovijedi te će oni razumjeti u kojoj su mjeri lutali stranputicom, oni i njihovi preci. No, od kraja te generacije, u skladu sa sedmim jubilejom od opustošenja zemlje, oni će zaboraviti Zakon i blagdane, subote i Savez (zamijeniti solarni kalendar s lunarnim kalendarom, op. TM). Oni će sve prekršiti i činiti što je zlo u mojim očima. Zbog toga ću okrenuti svoje lice daleko od njih te ih predati u ruke njihovih neprijatelja, predajući [ih] maču. Ipak ću poštedjeti, tako d[a] u mojem gnjevu i mojem okretanju daleko od njih (tj. onih zlih), oni (tj. Ostatak) neće biti uniš[teni]. A anđeli Mas[t]emotha vladat će nad njima i … oni će se okrenuti ustranu i činiti. .. ono što ja smatram zlim, hodajući u okorje[losti njihova srca …]”.

Fragment 2, stupac 1: ”[Moja] kuća [i moj oltar i] svet[i] Hram … to će biti učinjeno … [ove će stvari doći na njih] … i vladavina Beliala [bit] će nad njima i oni će biti predani maču za tjedan dana od godin[e … Od] početka tog jubileja oni će prekršiti sve moje Zakone i sve moje zapovijedi koje sam i[m] zapovjedio [preko] mojih slugu proroka. I on[i će se po]četi svađati jedni s drugima. Sedamdeset godina od dana kad su prekršili [Zakon i] Savez (3/2. g.pr.Kr.– 67/68. g.), op. TM), predat ću ih [vlasti] anđela Mastemotha koji će vladati nad njima, i nit će oni znati, niti razumjeti da sam gnjevan na njih zbog njihova odmetništva [zato jer su odba]cili Mene i činili ono što je zlo u očima mojim i zato jer su izabrali ono što Me učinilo nezadovoljnim, nadvladavajući druge zbog ljubavi prema bogatstvu i profiterstvu. … Oni će opljačkati svoje sugra[đ]ane i tlačiti jedan drugoga (To je radio veliki svećenik Ananija, sin Ananije) te okaljati Moj Hram … i] Moje blagdane … kroz [njihovu] će djecu oni okalja[ti] svoje sjeme. Njihovi će svećenici počiniti nasilje …”.

 Savez u zemlji Damaska:

”I upozna on (Učitelj Pravednosti tj. Isus, op. TM) kasnije generacije s onim što će Bog učiniti kasnijoj generaciji, zajednici izdaj-nika, onima koji otpadoše od puta (Sinovima tame tj. saducejima i farizejima u Jeruzalemu u I. Židovskom ratu, op. TM). To je bilo vrijeme o kojem je pisano: ”Kao tvrdoglava junica, tako je Izrael bio tvrdoglav” (Hoš. 4:16), kad se podiže Izrugivač (Pavao, op. TM) koji je Izrael zapljusnuo vodama laži.

On ih odvede ukrivo u divljinu bez puta, noseći snižavanje vječnim brežuljcima i prouzrokujući da otpadnu od puta pravednosti te uklanjajući granice kojima su praoci označili njihovu baštinu, da bi na njih mogao dozvati kletve Njegovog Saveza i isporučiti ih osvećujućem maču Saveza. Jer oni su tražili glatkosti (farizeji, op. TM) i više su voljeli opsjene (Iz. 30:10); tražili su zastranjivanja (Iz. 30:11) i izabrali sam grijeh (Iz. 30:13). I opravdali su zle, a osudili pravedne, te su prekršili Savez i povrijedili Pravilo.

Zajedno nastupiše protiv života pravednih (Ps. 94:21) i prezreše sve koji hodaše u savršenstvu; progonili su ih mačem i klicali u borbi ljudi. I Božji se gnjev rasplamsa protiv njihove zajednice, tako da on uništi njihovu čitavu zajednicu, a njihova djela postadoše okaljana pred Njim(Savez u zemlji Damaska, I-II).

▪ ”I tako će to biti za sve između prvih i posljednjih koji odbacuju (zapovijedi), koji su postavili idole u svojim srcima i koji hodaju u okorjelosti svojih srdaca – oni neće imati udjela u kući Zakona. Oni će biti suđeni na isti način kao i njihovi drugovi koji su bili suđeni zato što su prebjegli izrugivačima (rugaocima vjere, ismjehivačima). Jer oni govore krivo protiv zapovijedi pravednosti te su prezreli Savez i Ugovor – Novi Zavjet – koji su sklopili u zemlji Damaska. Ni oni, ni njihova rodbina neće imati nikakvog udjela u kući Zakona.

Od dana okupljanja Učitelja Zajednice (Isusa) do kraja svih ljudi rata koji su prebjegli Lašcu, proći će oko četrdeset godina (30-70.). I tijekom tog doba, Božji će gnjev planuti protiv Izraela, kao što je On rekao: neće biti kralja, niti kneza, niti jednog suca, niti jednog čovjeka da ukori pravdu (Hoš. 3:4). No, oni koji su se okrenuli od grijeha Jakovljeva, koji su obdržavali Savez Božji, tada će (oni), svaki čovjek govoriti svojem bližnjem kako bi svaki čovjek opravdao svoga brata, da njihov korak (i dalje) može ići putem Božjim.

I Bog će se obazreti na njihove riječi i čut će ih, te će pred Njim biti napisana knjiga podsjećanja o onima koji se Boga boje i štuju Njegovo ime, (a što će biti) prije vremena kad se spasenje i pravednost bude objavilo onima koji se Boga boje. A onda ćete još jednom razlikovati između pravednih i zlih, između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi (Mal. 3:18), a On će pokazati blagonaklonost tisućama onima koji ga ljube i gledaju kroz tisuću generacija (Izl. 20:6).

I svaki član Kuće odvajanja koji je otišao iz Svetog Grada i oslonio se na Boga u vrijeme kad je Izrael sagriješio i oskvrnuo Hram, ali se opet vratio na put ljudi u (grješnim) malim stvarima, bit će suđen prema svojem duhu u Vijeću Svetosti. A kad se slava Božja bude očitovala u Izraelu, svi članovi Saveza koji su prekršili sveze Zakona bit će odsječeni od sredine tabora, a s njima svi oni koji su osudili Judeju u dane njenog suđenja.

A svi oni koji se čvrsto drže tih propisa, idući i dolazeći u skladu sa Zakonom, koji slušaju glas Učitelja (tj. Isusa) i priznaju pred Bogom (govoreći): “Zaista smo griješili, mi i naši očevi hodajući u suprotnosti od propisa Saveza; Tvoja su suđenja nad nama pravedna i istinita”; koji ne dižu ruku protiv Njegovih svetih zapovijedi ili Njegovih pravednih zakona ili Njegovih istinitih svjedočanstava; koji su naučili iz prethodnih suđenja kojima su članovi Zajednice bili suđeni; koji su slušali glas Učitelja Pravednosti i nisu prezreli zapovijedi pravednosti kad su ih čuli, oni će se radovati i njihova će srca biti jaka te će oni nadvladati nad svim sinovima zemlje. Bog će im oprostiti, a oni će vidjeti Njegovo spasenje jer su se utekli Njegovom svetom imenu” (Savez u zemlji Damaska, VII-VIII).

Pešer Izaije:

I. ”[I izbit će mladica iz panja Jišajeva i izdanak će izbiti iz njegova korijena. I duh Gospodnji počivat će na njemu, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. I njegova će radost biti u strahu Gospodnjem. On neće suditi prema onome što oči vide ili kazniti prema onome što uši čuju, on će pravedno suditi siromašnima i pravedno donositi kazne poniznima na zemlji] (Iz. 11:1-3).

[Protumačeno, ovo se odnosi na granu] Davidovu koja će se podići na kraju [dana] … Bog će ga štititi s [duhom snage i dat će mu] prijestolje slave i krunu [svetosti] i mnogobojnu odjeću … [On će staviti žezlo] u ruku i vladat će nad svim [narodima]. I Magog … i njegov mač sudit će [sve] ljude. …”

  1. ”[Jer deset hektara vinograda daje samo jednu bathu, a jedan omer sjemena dat će samo jednu efu] (Iz. 5:10).

Protumačeno, ova se izreka odnosi na posljednje dane, na devastaciju zemlje mačem i glađu (za vrijeme I. Židovskog rata, op. TM). U vrijeme pohođenja zemlji bit će jao”, od onih koji se dižu rano ujutro da bi nakon žestoka pića raditi, do onih koji se zabavljaju u večernjim satima dok ih raspaljuje vino. Oni imaju citru i harfu i bubanj i frulu i vino na njihovim gozbama, ali ne gledaju djelo Gospodnje niti vide djela ruku Njegovih. Stog zbog nedostatka znanja moj narod ide u izgnanstvo i njihovi plemenitaši umiru od gladi, dok je njihovo mnoštvo osušeno od žeđi. Stoga je pakao proširilo svoje ždrijelo i razjapilo usta preko svake mjere, kako bi plemstvo Jeruzalema i njegovo mnoštvo sišlo dolje, [kao i] njegova vreva i onaj koji se u njem raduje (Iz. 5:11-14; tj. predviđa se uništenje mnoštva Jeruzalema, op. TM).

Izrugivači u Jeruzalemu su oni koji su prezreli Zakon Gospodnji i ismijavali riječ Sveca Izraelova. Stog je gnjev Gospodnji planuo na Njegov narod. On je ispružio svoju ruku protiv njih i pobio ih, planine su se tresle i njihovi su leševi kao gnoj ležali na sredini ulica. I [Njegov gnjev] nije popustio u svim tim stvarima [i Njegova je ruka još ispružena] (Iz. 5:24-25). To je zajednica Izrugivača u Jeruzalemu …”

III. ”Ovako govori Gospodin, Svetac Izraelov: “Vi ćete se spasiti vrativši se i počivajući, vaša će snaga biti u tišini i vjeri”. Ali vi ne bi tako. Vi [ste rekli]: “Ne, pobjeći ćemo na konjima i jahat ćemo brze konje”. Stog će vaši progonitelji također biti brzi. Tisuća će bježati [pred] prijetnjom jednog, a pred prijetnjom petorice pobjeći ćete [dok] se ne nađete ostavljeni kao koplje zastave na vrhu planine i kao signal na vrhu brda. Stog Gospodin čeka da vama bude [milostiv], dakle, On uzvisuje sebe kako bi imao smilovanja za vas. Jer Gospodin je Bog pravde. Kako su blagoslovljeni svi oni koji ga čekaju! (Iz. 30:15-18).

Osvrnuvši se na posljednje dane, ova se rečenica odnosi na skup onih koji traže glatkosti u Jeruzalemu … [koji preziru] Zakon i ne [vjeruju u Boga] … Kao pljačkaši leže u zasjedi čekajući na čovjeka … oni su prezreli [riječi] Zakona … (ovo se očito odnosi na saduceje, farizeje i herodovce, op. TM).

O ljudi Siona [koji živite u Jeruzalemu, nećete više plakati. Na zvuk] vašeg plakanja [On će se vama smilovati. On će vam odgovoriti] kad [ga čuje. Premda vam Gospodin daje kruh ugnjetavanja i vodu tjeskobe, vaš Učitelj] (Isus, op. TM) neće biti sakriven [i vaše će oči vidjeti vašeg Učitelja]…” (Iz. 30:19-20).

Midraš o posljednjim vremenima:

“Ja … [ću odrediti prebivalište svome narodu Izraelu i smjestit ću ga da se ondje može nastaniti, kako ga više ne bi zbrinjavali njegovi] neprijatelji. Niti jedan sin bezakonja [neće ih više ožalostit] kao prije, od dana otkad [sam postavio suce] nad mojim narodom Izraelom” (2 Sam. 7:10).

To je kuća koju [će On sagraditi za njih u] posljednjim danima (poslije razaranja Jeruzalema), kako je napisano u knjizi Mojsijevoj: “U svetištu kojeg su Tvoje ruke, Gospodine, utemeljile, Gospodin će kraljevati u vijeke vjekova” (Izl. 15:17-18). To je kuća u koju [nečisti] nikad neće [ući, niti neobrezani], niti Amonac ili Moabac, niti polutan, niti onaj iz strane zemlje, niti stranac [i to] – zauvijek, jer tamo će biti Moji Sveti. [Njegova će slava trajati] zauvijek, ona će se iznad njega neprestano nalaziti. I stranci ga više neće opustošiti, kao što su nekad opustošili svetište Izraela zbog njegovih grijeha. On je zapovjedio da Svetište ljudi bude sagrađeno za Njega, da bi oni tamo mogli poslati gore, poput dima tamjana, djela Zakona.

A što se tiče njegovih riječi Davidu: “I ja [ću] ti [dati odmora] od svih tvojih neprijatelja” (2 Sam. 7:2), to znači da će im On dati odmora od svih sinova sotone koji im prouzrokuju da se spotiču kako bi mogli biti uništeni [zbog njihovih pogrešaka], baš kao što su to došli sa [sotonskim] planom da prouzroče da se [sinovi] svjetla spotaknu i da protiv njih skuju zlu urotu kako [bi ih podredili] sotoni u njihovim [zlim] stranputicama.

Gospodin vam proglašava da će vam On podići Kuću (2 Sam. 7:2 c): “Ja ću podići tvoje sjeme poslije tebe (2 Sam. 7:12). Utvrditi ću njegovo prijestolje [zauvijek] (2 Sam. 7:13). Ja [ću] mu biti otac, a on će meni biti sin” (2 Sam. 7:14). To je grana Davidova koja će se podići s Interpretom (Tumačem) Zakona (tj. Isusom, op. TM), [da vlada] na Sionu [na kraju] vremena (Eleazar sin Jaira, Šimun sin Giore, op. TM). Kao što je pisano: “Ja ću podići pali šator Davidov” (Am. 9:2). Naime, pali šator Davidov je onaj koji će se podići da spasi Izrael.

Objašnjenje o tome kako je blagoslovljen čovjek koji ne ide prema savjetu zlih (Ps 1:1). Protumačeno, ta se rečenica [odnosi] na one koji su skrenuti s puta [zlih], kao što je to zapisano u knjizi proroka Izaije prilikom razmatranja o posljednjim danima: “To je došlo da prođe kad [me Gospodin s moćnom rukom okrenuo ustranu od hodanja po putu] tih ljudi” (Iz. 8:2). Oni su ti o kojima je napisano u knjizi proroka Ezekiela: “Leviti [zalutaše daleko od mene, slijedeći] svoje idole” (Ez. 44:10). Oni su sinovi Sadoka koji [traže svoj vlastiti] savjet i slijede [svoju vlastitu sklonost] odvojeno od Vijeća Zajednice.”

 Pešer Psalma 37:

”’[Nemojte se ljutiti na ljude koji napreduju, na one koji izvršavaju zle naume] … oni će poginuti od mača i gladi i kuge. Odustanite od ljutnje i napustite gnjev. Nemojte se ljutiti, jer ona vodi jedino u zlo, a zli će biti odstranjeni’.

Protumačeno, to se odnosi na sve one koji su se vratili Zakonu i na one koji su odbili da se odvrate od svoga zla (tj. odbili su da se obrate, op. TM). Svi koji tvrdoglavo neprihvaćaju odvraćanje od svojih zlih djela, neka se odstrane.

‘A oni koji čekaju Gospodina baštinit će zemlju’.

Protumačeno, to je Skup Njegovih izabranika koji izvršavaju Njegovu volju.

‘Malo nakon toga – i zlih više neće biti. Ja ću gledati prema njegovoj palači, ali on tamo neće biti’.

Protumačeno, to se odnosi na sve zle. Na kraju četrdeset godina (ponovo četrdeset godina (30-70.), tj. govori se o 70. g., op. TM), oni će biti izbrisani i niti jedan [zao čovjek više se neće naći na zemlji].

‘A ponizni će posjedovati zemlju i radovati se u izobilju mira’.

Protumačeno, to se odnosi na [skup siromašnih (članovi Sljedbe s Mrtvog Mora =siromašni) koji će prihvatiti razdoblje pokore i koji će se izvući iz svih zamki [Sotone …].

[‘Gospodin zna dane savršenih i njihovo će mnoštvo postojati zauvijek (članovi Sljedbe s Mrtvog Mora =savršeni). U zlim vremenima oni neće biti posramljeni]. … pokornicima pustinje koji će živjeti kroz tisuću generacija … [I kojima sve slava] od [Adama] pripada, kao i njihovu potomstvu zauvijek. A u danima gladi oni će biti [zadovoljni, a opaki] će propasti’.

Protumačeno, to [znači da] će ih On zadržati na životu tijekom gladi i za vrijeme [suđenja, dok će zli] poginuti od gladi i kuge, svi oni koji nisu izašli [iz zemlje Judine].

‘A oni koji Gospodina ljube bit će poput ponosa pašnjaka’.

Protumačeno, [ovo] se tiče skupa Njegovih izabranika, koji će biti vođe i knezovi … krda među Njegovim stadima (to su Isusovi apostoli: Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih, Mt. 19:28).

‘Poput dima svi će se oni rasplinuti’.

Protumačeno, [to] se odnosi na knezove zla, koji tlače Njegov sveti narod, a koji će nestati kao dim otpuhan [vjetrom] (u I. Židovskom ratu, op. TM).

‘Zli posuđuje i ne vrati, a pravednik je velikodušan i daje. Uistinu, oni koje On [blagoslovi, posjedovat će] zemlju, a oni koje prokune [neka se odstrane]’.

Protumačeno, to se odnosi na skup siromašnih koji [će] posjedovati udio u svemu … Oni će [zauvijek] posjedovati visoku planinu Izraelovu, i uživat će [vječnu] radost u njegovu svetištu (članovi Sljedbe s Mrtvog Mora, rana Crkva). [Ali oni koji] će biti odstranjeni, oni su siloviti [od naroda] i zli Izraela, oni će biti odstranjeni i izbrisani zauvijek na knezove zla, koji tlače Njegov sveti narod, a koji će nestati kao dim otpuhan [vjetrom] (u I. Židovskom ratu, op. TM).

‘Gospodin učvršćuje korake čovjeka i on se raduje na svim njegovim putovima, premda [posrne, on ne će pasti, jer će ga Gospodin podržati svojom rukom]’.

Protumačeno, to se odnosi na svećenika, Učitelja [Pravednosti (Isus, op. TM), na knezove zla (saduceji, herodovci), koji tlače Njegov sveti narod, a koji će nestati kao dim otpuhan [vjetrom] (u I. Židovskom ratu, op. TM).… kojeg] je On podigao kako bi ovaj izgradio skup za Njega … (rana Crkva)

‘Zli promatra pravednika i nastoji da [ga ubije. Gospodin ga neće ispustiti iz ruku ili] dozvoliti da bude osuđen kad mu se bude sudilo’.

Protumačeno, to se odnosi na Zlog [svećenika] (Kajfu) koji [se pobunilo protiv Učitelja Pravednosti] (Isusa) kako bi ga mogao pogubiti [jer je ovaj služio istinu] i Zakon, [zbog čega] je [Zli svećenik] ispružio ruke na njega. Ali Bog ga neće prepustiti [u njegove ruke i neće dopustiti da bude osuđen kad mu se bude sudilo] (u Sanhedrinu). I [Bog] će mu isplatiti nagradu isporučujući ga u ruke silovitog od naroda (Rimljana), kako bi oni mogli izvršiti na njemu [presudu zloće].

‘Zli izvuče mač i savije svoj luk da sruši siromašne i potrebite te da ubije ispravnost puta. Njihov će mač ući u njihovo srce a njihovi će lukovi biti slomljeni’.

Protumačeno, to se odnosi na zle Efrajima i Manašea koji će nastojati da stave ruke na svećenika i ljude njegovoga vijeća u vrijeme suđenja, koje će na to doći na njih. Ali Bog će ih izbaviti iz njihovih ruku. A nakon toga, oni će biti predani u ruke silovitih među narodima (tj. u ruke Rimljana) na osuđivanje…”

Pešer Habakuka:

”… [‘Jer zli su okružili] pravednika’ (Hab. 1:4c).

[Zao je Zli svećenik (Kajfa), a Pravednik] je Učitelj Pravednosti (Isus)

[Dakle], pravda dolazi [izokrenuta]’ (Hab. 1:4d). [‘Promatraj narode i vidi, divi se i budi zapanjen, jer Ja sam ostvario djelo u vaše dane, ali vi nećete vjerovati u njega kad] će biti rečeno’ (Hab. 1:5).

  1. [Protumačeno, to se odnosi na] one koji su bili nevjerni zajedno s Lašcem (Pavao, op. TM), u tome što nisu [slušali riječi primljene preko] Učitelja Pravednosti (Isus, op. TM) iz Božjih usta. I odnosi se na nevjerne Novog [Saveza] u tome što nisu vjerovali u Savez Boga [i što su okaljali] Njegovo sveto ime (Pavao i njegove pristalice, op. TM). Isto tako, ova se rečenica tumači [da se odnosi na one koji] će biti nevjerni na kraju dana. Oni, ljudi nasilja i prekršitelji Saveza, neće vjerovati kad čuju sve što [će se dogoditi] posljednjoj generaciji, od svećenika [u čije je srce] Bog je stavio [razumijevanje] kako bi mogao protumačiti sve riječi Njegovih slugu proroka preko kojih je prorekao što će se sve dogoditi Njegovom narodu i Njegovoj [zemlji].

‘Jer, gle, Ja sam pobudio Kaldejce, taj [snažan i hitar] narod’ (Hab. 1:6). ≈Protumačeno, to se odnosi na Kitejce [koji su] brzi i hrabri u ratu, koji uzrokuju da mnogi propadnu. [Sav će svijet pasti] pod vlast Kitejaca i [zlih …] koji ne vjeruju u Zakone Boga [….]. … ‘[Tko maršira po širini zemlje da uzme u posjed obitavališta koja nisu njihova]’ (Hab. 1:6 b)?

III. ‘Oni će marširati kroz ravnicu, udarajući i pljačkajući gradove svijeta. To je zato, kako je On rekao, da uzmu u posjed obitavališta koja nisu njihova vlastita.

Oni su zastrašujući i strašni, njihova pravda i veličina proizlazi iz njih samih’ (Hab. 1:7).

Protumačeno, ovo se odnosi na Kitiejce (Rimljani, op. TM) koji su strahom [i stravom] napunili sve narode. Svi su njihovi zli nacrti učinjeni s namjerom kako bi oni s lukavošću i prijevarom zavladali svim narodima.

‘Njihovi su konji brži od leoparda i čak brži od vukova uvečer. Njihovi konji s ponosom koračaju naprijed i šire svoja krila; oni lete iz daleka kao orao gramzljiv da proždre. Svi oni dolaze zbog nasilja; pogled na njihovim licima je [bridak] kao istočni vjetar’ (Hab. 1:8-9a).

[Protumačeno, ovo] se odnosi na Kitejce (Rimljane) koji gaze zemlju sa svojim konjima i životinjama. Oni dolaze iz daleka, s morskih otoka, da bi proždrli sve narode poput orla koji se ne može zadovoljiti, te oslovljavaju [sve narode] s bijesom, [gnjevom i srdžbom]. Jer, kako je On rekao, izgled njihovih lica je kao istočni vjetar.

‘[Oni gomilaju] zatočenike [kao pijesak]’ (Hab. 1:9 b).

  1. Oni se rugaju kraljevima, a knezovi su im za podsmjeh’ (Hab. 1:10).

Protumačeno, to znači da se oni izruguju ​​velikima i preziru časne; izruguju kraljeve i knezove i rugaju se moćnoj vojsci.

‘Oni se smiju na svaku tvrđavu, oni gomilaju zemlju i nose je’ (Hab. 1:10 b).

Protumačeno, to se odnosi na zapovjednike Kitejaca (Rimljana) koji preziru utvrđenja unutar naroda i podrugljivo im se smiju. Da bi ih osvojili, oni ih okružuju moćnom vojskom, a ovi zbog straha i terora predaju se u njihove ruke. Oni ih razaraju [utvrđenja, gradove] zbog grijeha njihovih stanovnika.

‘Vjetar zatim prohuji i prođe, a oni od njihove snage čine svoga boga’ (Hab. 1:11).

Protumačeno, [to se odnosi] na zapovjednike Kitejaca (Rimljana) koji na savjet Kuće krivnje (herodovci) prolaze jedan ispred drugog. Jedan za drugim [njihovi] zapovjednici dolaze da opustoše zemlju. [I oni stvaraju] od svoje snage, svojega Boga”.

Protumačeno, to se odnosi [… na sve] narode.

‘[Nisi li vječan, Gospodine, Bože moj, Sveče moj? Mi nećemo umrijeti]. Ti si ih odredio, [O Gospodine], za suđenje’.

  1. ‘Ti si ih postavio, O Stijeno, za kažnjavanje. Njihove su oči previše čiste da bi gledale zlo, a Ti ne možeš gledati na nevolju’ (Hab. 1:12-13a).

Protumačeno, ovo što je rečeno govori da Bog neće uništiti svoj narod rukom [više] naroda, [nego da] će Bog izvršiti presudu nad [više] naroda rukama svojih Izabranika.

‘I kroz njihovo kažnjavanje, svi zli Njegovog naroda ispaštat će svoju krivnju [od ruku onih] koji obdržavaju njegove zapovijedi u svojoj nevolji. To je zato, jer kako je rekao: previše čiste oči da gledaju zlo’.

Protumačeno, to znači da u svojim očima oni nisu imali požudu u doba zloće.

‘O izdajnici, zašto zurite i šutite kad zli proždiru jednog pravednijeg za drugim?’ (Hab. 1:13 b).

Protumačeno, ovo se odnosi na Kuću Abšaloma (Heroda Antipe, op. TM) i članove njegova vijeća, koji su bili glupi u vrijeme kažnjavanja Učitelja Pravednosti (Isusa, op. TM) i nisu mu pružili pomoć protiv Lašca (Pavla, op. TM) koji se izrugivao Zakonu usred njihovog cijelog [skupa].

‘Ti se baviš ljudima koji su kao riba u moru i kao puzava stvorenja, da bi vladao nad njima. Oni [ih sve] izvlače van [udicom za ribu], i izvlače ih van svojom mrežom, te ih skupljaju u [svojim ribarskim mrežama. Stoga oni žrtvuju] svojoj mreži. Stoga se oni raduju [i kliču te kade svojoj mreži potegači, jer zbog njih], njihova je porcija masna [i njihova je hrana bogata]’ (Hab. 1:14-16).

  1. ‘… Kitejci (Rimljani). I oni će pokupiti svoja bogatstva, zajedno sa svim svojim grabežom, kao ribe iz mora. A što se tiče onoga što je rekao: Dakle, oni žrtvuju svojoj mreži i kade svojoj potegači’.

Protumačeno, to znači da oni žrtvuju svojim zastavama i kade svojem oružju rata (To se zaista dogodilo kad su rimski vojnici žrtvovali svojim zastavama i ratnim znakovima u dvorištu Hrama 70. g.).

‘Preko njih, njihova je porcija masna i njihova je hrana bogata’.

Protumačeno, to znači da oni udjeljuju [sebi] njihov trud i njihov porez – svoju hranu – od svih naroda, iz godine u godinu, pustošeći mnoge zemlje.

‘Stoga je njihov mač izvučen uvijek, [spreman] da nemilosrdno masakrira narode’ (Hab. 1:17).

Protumačeno, ovo se odnosi na Kitejce (Rimljane) koji uzrokuju da mnogi propadnu od mača – mladići, odrasli muškarci, starci, žene i djeca – i koji nemaju čak niti malo sažaljenja na plod utrobe.

‘Ja ću zauzeti stav da gledam i stacionirat ću se na mojoj utvrdi. Promatrat ću da vidim što će mi On reći i kako [će mi odgovoriti] na moju tužbu. A Gospodin mi je odgovorio [i rekao: ‘Zapiši viziju i učini je jasnom] na pločama kako bi je [onaj koji čita] mogao pročitati brzo’ (Hab. 2:1-2).

VII. ‘… i Bog je rekao Habakuku da zapiše ono što će se dogoditi do zadnje generacije, ali mu On nije rekao vrijeme kad će to doći do kraja. A što se tiče onoga što je On rekao, da bi onaj koji čita mogao pročitati brzo’.

Protumačeno, to se odnosi na Učitelja Pravednosti (Isusa), kome je Bog obznanio sve tajne riječi slugu svojih proroka.

”Jer još će biti jedna vizija koja će se odnositi na određeno vrijeme. To će biti rečeno na kraju i ne će biti lažno’ (Hab. 2:3).

Protumačeno, to znači da će zadnje doba biti prolongirano (prema Danijelu dolazi Knez Pomazanik koji treba biti pogubljen (Isus) – zatim stanka, prolongacija – a u zadnje doba dolazi razaranje Grada i njegova Svetišta) i da će nadmašiti sve što su do sada proroci rekli. Jer misterije su Božje zapanjujuće.

‘Ako se to otegnulo – čekaj, jer to će sigurno doći će i neće zakasniti’ (Hab. 2:3b).

Protumačeno, to se odnosi na ljude istine koji obdržavaju Zakon (osey ha-Torah, eseni, pripadnici rane Crkve), čije ruke neće omlitaviti u službi istine, [sad] kad je konačno vrijeme prolongirano. Jer sva vremena Boga dostižu svoj određeni kraj, kako je On odredio u tajnama svoje mudrosti.

‘Evo, [njegova se duša] nadima i nije pravedna’ (Hab. 2:4).

Protumačeno, to znači da će [zli] sebi udvostručiti svoju krivicu, [što neće biti zaboravljeno] kad budu suđeni (u vrijeme I. Židovskog rata).

‘[A pravednik će živjeti od svoje vjere]’ (Hab. 2:4b).

VIII. Protumačeno, ovo se odnosi na sve one koji izvršavaju Zakon u Kući Jude (eseni, osey-ha-Torah, sveti u Jeruzalemu, pripadnici rane Crkve), koje će Bog izbaviti iz Kuće suđenja (Jeruzalema na kraju I. Židovskog rata) zbog njihove patnje i zbog njihove vjere u Učitelja Pravednosti (Isusa).

‘Štoviše, arogantan čovjek grabi bogatstvo bez zaustavljanja. On širi svoje ždrijelo poput pakla i poput smrti nikad nema dovoljno. Svi su se narodi okupili oko njega i svi su se narodi skupili za njega. Neće li ga oni ismijati i pljuvati po njemu govoreći: ‘Jao onom tko nagomilava ono što njemu ne pripada! Koliko će on dugo zatrpavati sebe sa zalozima?’ (Hab. 2:5-6).

Protumačeno, to se odnosi na Zlog svećenika (Kajfu) koji je nazvan imenom istine kad se prvi put pojavio. No, kad je vladao nad Izraelom, njegovo srce je postao oholo te je on odbacio Boga i izdao propise radi bogatih. On je opljačkao i nagomilao bogatstvo ljudi nasilja koji su se pobunili protiv Boga, i on je uzevši bogatstvo ljudi, gomilao grješnu krivnju na sebe. I živio je u putovima gadosti usred svakog nečistog okaljanja.

‘Neće li se vaši tlačitelji iznenada pojaviti i pobuditi vaše mučenje, i nećete li postati njihov plijen? Budući da ste opljačkali mnoge narode, ostatak svih naroda opljačkat će vas’ (Hab. 2:7-8a).

[Protumačeno, to se odnosi na] svećenika (Kajfu) koji se pobunio [i povrijedio] propise [… da zapovijedi]

  1. njegovo (Isusovo) kažnjavanje pomoću presude zloće. A oni su nanijeli strahote zlih bolesti i donijeli osvetu na njegovo (Isusovo) tijelo od mesa. A što se tiče onoga što je On rekao: ‘Zato jer ste opljačkali mnoge narode, ostatak svih naroda opljačkati će vas’.

Protumačeno, to se odnosi na zadnje svećenike Jeruzalema (saduceje) koji će skupiti novac i bogatstvo pljačkajući ljude (veliki svećenik Ananija). No, u posljednjim danima (na kraju I. Židovskog rata), njihovo bogatstva i grabež bit će predani u ruke vojske Kitejaca (Rimljana), jer oni su ti koji će biti ostatak naroda.

‘Zbog krvi ljudi i nasilja učinjenog zemlji, gradu i svim njegovim stanovnicima’ (Hab. 2:8b).

Protumačeno, to se odnosi na Zlog svećenika (Kajfu) kojeg je Bog predao u ruke njegovih neprijatelja zbog grijeha počinjenih protiv Učitelja Pravednosti (Isusa) i ljudi njegova Vijeća (apostola), kako bi on mogao biti ponižen pomoću uništavajućeg bičevanja, u gorčini duše, jer je činio zlo Njegovim Izabranicima.

‘Jao onom tko prima zao profit za svoju kuću i koji visoko savije svoje gnijezdo kako bi bio siguran od ruku zla! Vi ste doveli sramotu na svoju kuću, [i] odsjecajući mnoge narode, vi ste izgubili svoju vlastitu dušu. Jer [kamen iz] zida vapije, [a] greda stolarije odgovora’ (Hab. 2:9-11).

[Protumačeno, ovo] se odnosi na svećenika koji …

  1. kako bi njegovo kamenje moglo biti ugrađeno u ugnjetavanje, i greda njegove stolarije u pljačku. A što se tiče onoga što je On rekao: ‘Odsjecajući mnoge narode vi ste izgubili svoju vlastitu dušu’.

Protumačeno je da se radi o osuđenoj Kući čiju će presudu Bog izreći usred mnogih naroda. On će ga otamo dovesti na suđenje i usred njih proglasit će ga krivim te će ga kazniti sumpornom vatrom.

‘Jao onom koji gradi grad krvlju i zasniva grad na laži! Gle, nije li od Gospodina nad Vojskama to da će ljudi raditi za vatru i da će se narodi zalagati za ništa?’ (Hab. 2:12-13).

Protumačeno, ovo se odnosi na Eruptera laži (Pavla) koji je mnoge vodio ukrivo kako bi krvlju mogao sagraditi svoj grad taštine i oformiti skup na prijevaru, i prouzrokujući otuda da mnogi izvrše uslugu taštine zbog svoje slave i budu trudni s [djelima] laži, kako bi njihov rad mogao biti za ništa i kako bi mogli biti kažnjeni vatrom oni koji su klevetali i ogorčili Izabranike Božje.

‘Jer kao što vode ispunjavaju more, tako da će se zemlja napuniti znanjem slave Gospodnje’ (Hab. 2:14).

Protumačeno, [to znači da] kad se vrate … laži.

  1. A nakon toga, znanje će im se obilno otkriti poput vode mora.

‘Jao onom koji uzrokuje da njegovi susjedi piju, koji van izlijeva svoj otrov kako bi ih opio da može buljiti na njihove blagdane! ‘(Hab. 2:15).

Protumačeno, ovo se odnosi na Zlog svećenika (Kajfu) koji je (putem Pavla) progonio Učitelja Pravednosti (Isusa) u kući njegova progonstva (Kumran, Damask) kako bi ga mogao zbuniti svojim otrovnim bijesom. I u određeno vrijeme za odmor, na Dan Pomirenja, on se pojavio pred njima (Pavao u Damasku tj. Kumranu) kako bi ih zbunio i prouzrokovao da posrnu na dan posta, subotu njihova počinka.

‘Vi ste se sebe više napunili sramotom, nego slavom. Pijte također i teturajte! Kalež Gospodnje desne ruke uokolo će doći do vas i sramota će doći na vašu slavu (Hab. 2:16).

Protumačeno, to se odnosi na svećenika čija je sramota veća od njegove slave. Jer on nije obrezao kožicu svog srca te je išao putovima pijanstva kako bi mogao ugasiti svoju žeđ. Ali čaša Božjeg gnjeva zbunit će ga, umnožavajući njegove … i bol …

‘[Jer nasilje učinjeno Libanonu, zatrpat će vas, a uništavajuće zvijeri]

XII. uplašit će vas zbog krvi ljudi i nasilja učinjenog zemlji, gradu i svim njegovim stanovnicima’ (Hab. 2:17).

Protumačeno, ova se rečenica odnosi na Zlog svećenika (Ananija, sin Ananije), budući da će mu se isplatiti nagrada koju je on sam namijenio Siromašnima (članovima Sljedbe s Mrtvog mora, ranoj Crkvi). Jer Libanon je Vijeće Zajednice (Sljedbe s Mrtvog mora), a životinje su Jednostavni Jude koji izvršavaju Zakon (osey ha-Torah, eseni, članovi Sljedbe s Mrtvog mora). Kako je on sam osmislio uništenje Siromaha (članova Sljedbe s Mrtvog mora), tako će ga Bog osuditi na propast. I kao ono što je On rekao: ‘Zbog krvi grada i nasilja učinjenog zemlji’.

Protumačeno, grad je Jeruzalem, gdje je Zli svećenik (Ananija, sin Ananije) počinio gnjusna djela i okaljao Hram Božji. Nasilje učinjeno zemlji, gradovi su Judini gdje je on opljačkao imovinu Siromašnih.

Dolazak Melkisedeka:

”… Što se tiče onoga što Pismo kaže: “Koliko će vam dugo suditi nepravedno i pokazivati pristranost prema zlima? Selah” (Ps. 82:2)?

Tumačenje se odnosi na Belijala i njemu predodređene duhove, jer svi su se oni pobunili, okrenuli od Božjih zapovijedi i tako postali posve zli. Stoga će Melkisedek temeljito nastaviti osvetu zahtijevanu Božjim zakonima. Također, on će osloboditi sve sužnjeve od vlasti Belijala i vlasti svih duhova njemu dosuđenih (Iz. 61:1-3). Njemu (Melkisedeku) savezničke snage bit će sva ‘pravedna božanska bića’.

… Pohođenje je Dan Spasenja koji je On proglasio kroz Izaiju proroka, koje se odnosi se na sve sužnjeve, kao što Pismo kaže: ‘Kako su ljupke po gorama noge glasonoše koji oglašava mir, koji donosi dobre vijesti, koji oglašava spasenje, koji kaže Sionu: “Tvoje božansko biće kraljuje” (Iz. 52:7). Tumačenje toga Pisma: ‘planine’ su proroci, oni koji su poslani da oglašuju Božju istinu i prorokuju čitavom Izraelu. ‘Glasonoša’ je Pomazanik Duhom (Isus), o kome je Danijel govorio: ‘Nakon šezdeset dvije sedmice, Pomazanik mora biti pogubljen’ (Dn. 9:26). ‘Glasonoša koji donosi Dobre vijesti, koji oglašava spasenje’ je onaj o kome je pisano: ‘da navijestim godinu milosti Gospodnje, dan odmazde Boga našega; da utješim sve koji tuguju’ (Iz. 61:2. (To je bio Isus koji je dio toga pročitao u sinagogi u Nazaretu, Lk. 4:18-19).

Ovo je tumačenje Pisma: on će ih podučiti o svim razdobljima povijesti za vječnost (… i zakonima) istine, (…) (…. o vlasti) koja presudom Boga prelazi s Beliala i vraća se Sinovima Svjetla (članovi Sljedbe s Mrtvog mora, osey ha-Torah, pripadnici rane Crkve) (…), baš kao što je to napisano o njemu: “koji kaže Sionu: ‘Tvoje božansko biće kraljuje’ (Iz. 52:7). ‘Sion’ je skup svih sinova pravednosti, koji drže Savez i koji su se okrenuli od hodanja po putu ljudi. ‘Tvoje božansko biće’ je Melkisedek, koji će ih osloboditi iz vlasti Beliala. Što se tiče onoga što Pismo kaže: “Onda zaori u trubu; u sedmom mjesecu …” (Lev. 25:9).

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj