Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

Uloga i zadaća Mesije u knjigama proroka Starog Zavjeta: Hagaj (Svezak 5 – Internetski članak br. 9)

HAGAJ (potkraj VI. st.pr.Kr.)

Proroke Hagaja i Zahariju detaljno ćemo proanalizirati zato jer su nam važni, a i zato jer kronološki i tematski zajedno čine jedinstvenu cjelinu. Proroku Hagaju Jahvina je riječ dolazila 21.VIII.519., 13.IX.519., 9.X.519. i 11.XII.519. pr.Kr. a Zahariji u IX/X.519., 8.II.518. i 31.X.517. g.pr.Kr.). Oba proroka prorokuju o gradnji Hrama te o Zerubabelu i Jošui sinu Josadekovu.

‘”Druge godine kralja Darija, šestoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu (21.VIII.519. pr.Kr.),1) dođe riječ Jahvina preko proroka Hagaja Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadekovu, velikom svećeniku: “Ovako govori Jahve nad Vojskama. Narod ovaj govori: ‘Nije još došlo vrijeme da se opet sazda Dom Jahvin!’ Zato je došla riječ Jahvina preko proroka Hagaja: A vama je vrijeme da stanujete u pokrivenim kućama, dok je ovaj Dom razvaljen? 2) I zato, ovako sada govori Jahve nad Vojskama:

Razmotrite svoje putove! Sijete mnogo, malo dovozite; jedete, a niste siti; pijete, a napojit’ se ne možete; odijevate se, a nije vam toplo. Poslenik zarađuje plaću, a stavlja je u prodrt tobolac!” Ovako govori Jahve nad Vojskama: “Razmotrite svoje putove! Idite na goru, dovezite drva i podignite opet Dom; bit će mi to milo i proslavit ću se” – govori Jahve“Nadaste se obilju, a gle, malo je; što dovezete kući, ja otpuhnem. A zašto?” – riječ je Jahve nad    Vojskama. “Zato što je Dom moj razvaljen, dok se svaki od vas brine za dom svoj. Stog’ je nebo uskratilo rosu, a zemlja uskratila usjeve. Ja dozvah sušu na zemlju i gore, na žito i vino, na ulje i na sve što zemlja rađa, na ljude i stoku i na svaki trudno stečen plod”.

A Zerubabel, sin Šealtielov, i Jošua, sin Josadekov, veliki svećenik, i sav ostali narod poslušaše glas Jahve, Boga svojega, i riječi proroka Hagaja u onome radi čega ga Jahve njima posla: i narod se poboja Jahve”.

Tada Hagaj, glasnik Jahvin, po Jahvinu nalogu ovako reče narodu: “Ja sam s vama” – riječ je Jahvina. -Jahve probudi duh Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i duh Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku, i duh svemu ostalom narodu te oni dođoše i prionuše na posao u Domu Jahve nad Vojskama, Boga svojega. Bijaše to dvadeset i četvrtoga dana šestog mjeseca (13.IX.519. pr.Kr.)3) (Hg. 1:1-15).

Komentar: 1) Prva godina Darija bila je 520/519. g.pr.Kr; druga 519/518; četvrta 517/516: šesta 515/514. g.pr.Kr. Računicu smo postavili prema slijedećoj referenci proroka Zaharije: četvrtog dana devetog mjeseca četvrte godine Darijeve (4. kisleva 3244.) tj. 31.X.517. g.pr.Kr. rečeno je da se već navršilo sedamdeset godina posta od dana razaranja Jeruzalema i Hrama (Zah. 7:4). Hram je zapaljen 5. elula i Židovi su postili na taj dan svake godine sjećajući se tog tragičnog događaja. Iz toga proizlazi da se na 5. dan mjeseca elula četvrte godine Darija Židovi navršili 70 godina posta, posteći od dana razaranja Jeruzalema i Hrama. Sedamdeset godina je prošlo od 5. elula 3173. židovskog lunarnog kalen-dara (29.VIII.587. g.pr.Kr.), te se sedamdeset godina posta navršilo 5. elula 3243. godine židovskog lunarnog kalendara odnosno 5.VIII.517. g.pr.Kr.

2) što znači da je Hram tada bio još uvijek ruševina.

 Sedamdeset godina Hram Jahvin će biti u ruševinama (587-517. g.pr.Kr.): to je  navedeno u Jer. 25:11-12 i 29:10-14, Dan. 9:1-2 i Zah. 1:12, dok je aluzija na to navedena u Zah. 7:4.

 3) Početak obnove Doma Jahvinog u Jeruzalemu. Očito čekajući na protek od sedamdeset godina, proroci Hagaj i Zaharija počeli su proroko-vati. Zbog toga su tek tada, 13.IX.519.  pr.Kr. Zerubabel sin Šealtielov, nam-jesnik judejski i Jošua sin Josadekov, veliki svećenik prionuli na posao i počeli obnovu Doma Jahvinog. Prije toga obnova nije imala smisla niti je bila moguća jer je trebalo proći sedamdeset godina da Hram leži u ruše-vinama.

O tome govori Danijel: Prve godine Darija (520/519. g.pr.Kr.), sina Arta-kserksova, iz roda Medijaca, koji vladaše kraljevstvom kaldejskim, prve dakle godine njegova kraljevanja, ja, Daniel, istraživah u Pismima broj godina koje se – prema riječi koju Jahve uputi proroku Jeremiji – imaju ispuniti nad ruševinama Jeruzalema: sedamdeset godina (Dan. 9:1-2).

Čekalo se i na dozvolu Jahve: “Tada [tj. dvadeset i četvrtog dana, jedanaestoga mjeseca, a to je mjesec šebat, druge godine Darijeve (8.II.518. pr.Kr.)] progovori anđeo Jahvin i reče: “Jahve nad Vojskama, kada ćeš se već jednom smilovati Jeruzalemu i gradovima judejskim na koje se već sedamdeset godina ljuto srdiš? A Jahve anđelu koji je govorio sa mnom odgovori utješnim riječima” (Zah. 1:7 i 12-13).

Obnova je dakle započela te druge godine kralja Darija tj. 519/518. g.pr.Kr, zato jer je prošlo sedamdeset godina od Nabukodonosorova pohoda na Jeruzalem (589. g.pr.Kr.), koji je počeo devete godine Sidikijina kraljevanja desetoga dana desetoga mjeseca (Jer. 52:4 i 25:11-12 i 29:10-14).

”Druge godine kralja Darija, sedmoga mjeseca, dvadeset i prvoga dana u mjesecu (9.X.519. pr.Kr.), dođe riječ Jahvina preko proroka Hagaja: “Reci ovako Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadekovu, veli-kom svećeniku, i ostalom narodu: ‘Ima li još koga među vama koji vidje ovaj Dom u njegovoj staroj slavi? A kakva ga sada vi vidite? Prema onome, nije li to k’o ništa u vašim očima? Budi, dakle, junak, Zerubabele – riječ je Jahvina – budi junak, Jošua, sine Josadekov, veliki svećeniče! Budi junak, narode sve zemlje – riječ je Jahvina. Na posao! Jer, ja sam s vama! – riječ je Jahve nad Vojskama!” 4) (Hg. 2:1-4).

Komentar: 4) Ovo su bile riječi ohrabrenja proroka Hagaja.

Dvadeset i četvrtoga dana devetog mjeseca (11.XII.519. pr.Kr.) dođe riječ Jahvina Hagaju drugi put: “Reci ovako Zerubabelu, namjesniku judejskom: ‘Ja ću potresti nebesa i zemlju! Oborit ću prijestolja kraljevstvima i uništit ću moć kraljevima naroda. Prevrnut ću bojna kola i one na njima, konji i konjanici njihovi bit će oboreni, past će od mača brata svojega'”.

“Toga dana” – riječ je Jahve nad Vojskama – “uzet ću te, Zerubabele, sine Šealtielov, slugo moja” – riječ je Jahvina – “i stavit ću te kao pečatnjak,5) jer tebe izabrah”6) – riječ je Jahve nad Vojskama” (Hg. 2:20-23).

Komentar: 5) Zerubabela će Jahve staviti kao prsten pečatnjak na ruku (gdje će trajno ostati), dok bi Koniju sina Jojakimova, kralja judejskog, kad bi mu on bio pečatnjak na njegovoj desnici, strgao s prsta (Jer. 22:24). To znači da će loza preko Zerubabelovih potomaka trajno ostati prisutna, dok je za Koniju (Jekoniju) Jahve prije preko proroka Jeremije uputio riječ da Konija neće imati djece koji bi sjeli na prijestolje (Jr. 36:30, 22:24-30).

6) Jahve je Zerubabela izabrao da bude Pomazanik, kralj Izraela. Među-tim, on to nikada nije postao, a koliko se zna to nisu bili niti njegovi potomci. Da li je Jahve govorio uprazno ili postoji negdje rješenje za to?

Zbog toga ćemo vrlo detaljno proanalizirati proroka Zahariju kod kojega se nalazi drugi dio proročanstava o Zerubabelu.

 

Ezekijel / Zaharija

Komentiraj