Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

40. Jahvin program i zadani timing prorokovanih budućih događaja te njihovo ostvarenje u I. stoljeću (Svezak 5)

V. JAHVIN PROGRAM I ZADANI TIMING PROROKOVANIH BUDUĆIH DOGAĐAJA TE NJIHOVO OSTVARENJE U I. STOLJEĆU

a) POMAZANJE KNEZA POMAZANIKA PREMA OBJAVI O SEDAMDESET SEDMICA (TJ. OBJAVI O SEDAMDESET SEDAM)

Prije razmatranja ove teme treba pročitati Prilog 3 gdje se nalazi razmatranje solarnog kalendara, subotnog solarnog kalendara i kalendara koji je bio korišten u Knjizi proroka Danijela. Tamo se nalazi kalendarski temelj za predmetnu problematiku, dok je ovdje njegova primjena.

Da bi dekodirali Danijelovu Objavu o sedamdest sedmica, prvo trebamo navesti ispravan prijevod i tekst tog proročanstva, što ćemo napraviti na način da zamijenimo riječ sedmice sa riječju sedam. Zašto? Zato jer je Riječ Jahvina koju je anđeo Gabrijel prenio proroku Danijelu koristila hebrejsku riječ shabuwa (Strong 7620), koja se može prevesti kao sedmice (tjedni), kao sedmicu (tjedan), i kao broj sedam, te se ona u svim tim značenjima upotrebljava u Bibliji (vidi Prilog 3). Riječ shabuwa u originalnom tekstu ovog proročanstva upotrebljena je zato kako onaj tko bi koristio pogrešno značenje te riječi ne bi mogao dekodirati to proročanstavo. Pri tom treba naglasiti da svi prijevodi Biblije upravo koriste pogrešno značenje te riječi, zbog čega, između ostaloga, do sada nitko nije uspio dekodirati to proročanstvo.

Sada navodimo ispravan tekst tog proročanstva:

Anđeo Gabrijel prenosi Riječ Jahvinu proroku Danijelu:

OBJAVA O SEDAMDESET SEDAM

Komentari:

1) Prvo što vidimo to je da anđeo Gabrijel Danijelu prenosi Riječ koja je izašla, a to je sasvim sigurno bila Riječ koja je izašla od Jahve. U pravilu, anđeo Gabrijel ne govori u svoje ime, on nekome samo prenosi ili navješćuje Riječ Jahvinu, kao što je to navijestio Mariji.

Iz gornjeg teksta dakle vidimo da Jahve preko anđela Gabrijela i preko proroka Danijela svijetu javno objavljuje svoju odluku, svoj naum i plan što se treba dogoditi. Prema Objavi o sedamdeset sedam vidi se da se treba dogoditi pomazanje Svetog nad Svetima (tj. pomazanje Kneza Pomaza-nika), pogubljenje (istog) Kneza Pomazanika, zatim razaranje grada Jeruzalema i Doma Jahvinog te rat i određena pustošenja i na kraju uništenje naroda (istog) Kneza koji će doći, tj. naroda koji će prouzročiti to pustošenje. Osim navedenog, Jahve u Objavi objavljuje i datiranje kad se sve to treba dogoditi prema kalendaru koji On tamo koristi.

Iako je do sad bilo puno raznih pokušaja nitko do sada nije otvorio taj kalendar na način koji bi koncenzusom bio opće prihvaćen, no mi smo ga u sv. 7 Otvorenih pečata otvorili tako da odgovara na sva pitanja i na način da svima može biti jasan.

Radi jednostavnosti, umjesto termina Riječ Jahvina koju je anđeo Gabrijel navijestio Danijelu, mi ćemo u daljnjem tekstu korisiti termine Danijelovo proročanstvo, Danijelova Objava o sedamdeset sedam, Danijelova Zapečaćena proročanstva ili Danijelova Objava o vremenu svršetka, te Danijelov kalendar.

Kalendar solarnih godina i kalendar subotnih solarnih godina

Kalendar solarnih godina počinje 1. dana 1. mjeseca 1. godine u srijedu (koja je najbliža proljetnom ekvinociju 3.760. g.pr.Kr. prema gregorij. kalendaru).

Prva subotna godina solarnog kalendara počinje 1. dana 1. mjeseca 7. godine po kalendaru subotnih godina (u srijedu koja je najbliža proljetnom ekvinociju 3.754. g.pr.Kr.) i traje do 31. dana 12. mjeseca 7. godine (tj. do utorka koji je najbliži proljetnom ekvinociju 3.753. g.pr.Kr.).

Mi ćemo u našem računanju u pravilu koristiti kalendar subotnih solarnih godina, a prilikom datiranja bilo kojeg od Danijelovih proročanstava u pravilu ćemo ići od početka neke subotne godine do početka neke druge subotne godine, ukoliko tekst proročanstva drugačije ne kaže. Za ovaj princip smatramo da je potpuna inovacija u odnosu na sva druga datiranja koja su dosadašnji istraživači koristili te smatramo da je Danijel također i njega uveo kako bi zaštitio svoja proročanstava.

Brojčani termin sedamdeset sedam iz Dn. 9:24 može se izračunati na dva načina: a) računanjem od samog početka solarnog kalendara i b) računanjem od početka 1. subotne godine.

1) Izračunavanje brojčanog termina ”sedamdeset sedam”  Dn. 9:24 od početka solarnog kalendara

 Sedamdeset sedam (nečega)

U izračunu ćemo primijeniti subotni jubilejski ciklus od 7×7 godina tj. 49 godina: 77 x 49 = 3.773 godina.

ë Njih ćemo podijeliti u dva dijela: u ▪ sedam velikih jubilejskih razdoblja po 490 godina: 7 x 490 = 3.430 godina, kojima na svakih 490 godina dolazi po jedna jubilejska godina, te na ▪ sedam jubilejskih ciklusa po 49 godina: 7 x 49 = 343 godine, kojima na svakih 49 godina prema (Lz. 25:8-17) dolazi po jedna jubilejska godina.

ë Ciklusu od 3.430 godina dodat ćemo dakle 7 jubilejskih godina za 7 jubilejskih razdoblja po 490 godina, a ciklusu od 343 godine dodat ćemo 7 jubilejskih godina za 7 jubilejskih ciklusa od 49 godina.

ë Sad ćemo to zbrojiti: 3.430+7 + 343+7 = 3.787 godina. Njih ćemo dodati na početak solarnog kalendara i dobit ćemo 3.787. godina solarnog kalendara. Zadnju od tih godina završit ćemo s 23.III.28. greg. kaledara.

ë Cjelovitost Danijelovog ciklusa od sedamdeset sedam po broju godina izgleda ovako: 7×490 + 7×1 + 7×49 + 7×1 = 3.787 godina.

ë Cjelovitost Danijelovog ciklusa od sedamdeset sedam po broju jubilejskih ciklusa od 49 godina i subotnih ciklusa od 7 godina izgleda ovako: 77×49 = 3.773 + (2×7) odnosno 3.773 + 14 = 3.787 godina.

ë Cjelovitost Danijelovog ciklusa od sedamdeset sedam po broju subotnih ciklusa od 7 godina izgleda ovako: 7×541 = 3.787 godina.

Punina vremena = subotna 541. godina solarnog kalendara (19.III.27. do 23.III.28. god. gregorijanskog kalendara)

ë Zašto smatramo da se termin ”punina vremena” koristio za zadnju, 541. subotnu godinu ciklusa od 3.787 godina solarnog kalendara? Zato jer znamo da je Isus postao Sin Božji (Mesija, Pomazanik) kad je došla punina vremena:

”A kad dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te da primimo posinstvo” (Gal. 4:4-5).

Dakle, u godini punine vremena (19.III.27. – 23.III.28.) odasla Bog Sina svoga (=Božjeg Sina) tj. Isus je te godine postao Božji Sin (=Mesija, Pomazanik) pomazanjem Duhom u obliku goluba na Jordanu.

ë Kako znamo da Knez treba postati Pomazanik unutar ciklusa punina vremena od 3.787 godina, a ne izvan njega? Prema tekstu proroka Danijela:

”Sedamdeset sedam je određeno tvom narodu i tvom svetom gradu … … … da se pomaže Sveti nad svetima” (Dn. 9:24).

Iz gornjeg se vidi da Sveti nad Svetima (tj. budući Knez Pomazanik) treba biti pomazan unutar Danijelovih sedamdeset sedam tj. unutar ciklusa od 3.787 godina.

ë A u kojoj od godina tog ciklusa? Sasvim sigurno u zadnjoj, jer se inače ne bi moglo nabrojiti sedamdeset sedam, tj. bilo bi manje od 3.787 godina u tom ciklusu.

Zaključujemo:

Sveti nad Svetima treba biti pomazan tj. Knez treba postati Pomazanik u 541. subotnu godinu, tj. 3.787. godine solarnog kalendara tj. u ”punini vremena”, tj. između srijede 19.III.27. i utorka 23.III.28. godine gregorijanskog kalendara.

ë Napomena: kod preračunavanja treba voditi računa da na prijelazu era imamo dvije prve godine: prva godina pr.Kr. i prva godina posl.Kr. (pri čemu nema nulte godine). Također treba uzeti u obzir da 1. godina solarnog kalendara (sol.kal.) počinje u srijedu oko proljetnog ekvinocija 3.760 g. pr.Kr. gregorijanskog kalendara (greg.kal.) te da 3.759. (subotna) godina (sol.kal.) završava u utorak oko proljetnog ekvinocija 1. g.pr.Kr; zatim da 3.787. (subotna) godina (sol. kal.) počinje u srijedu oko proljet. ekvinocija 27. g.posl.Kr. (tj. 19.III.27.) i završava u utorak oko proljet. ekvinocija 28. g.posl.Kr. (tj. 23.III.28.).

541. subotna godina tj. 3.787. godina solarnog kalendara bila je subotna godina (19.III.27-23.III.28.) u kojoj je, prema Danijelu, trebao biti pomazan Sveti nad svetima. Naime, termin do Kneza Pomazanika treba shvatiti tako da će nekog datuma Knez postati Pomazanik (Mesija), odnosno da će on tog datuma biti pomazan za Mesiju. Prije tog datuma taj Knez nije bio Pomazanik.

2) Izračunavanje brojčanog termina sedamdeset sedam (Dn. 9:24) od početka 1. subotne godine solarnog kalendara

Računica za 3.780 godina ista je kao prije:

7 x 490 = 3.430 7 + 7 x 49 = 343 + 7 = 3.787 godina.

Međutim, pošto u startu zanemarujemo prvih šest godina solarnog kalendara i počinjemo s početkom sedme tj. 1. subotne godine, kad na taj početak 1. subotne godine dodamo određeni broj godina (u ovom slučaju 3.780, jer nedostaje prvih šest godina kao i zadnja sedma godina ciklusa od 3.787. godina, na čiji početak tek trebamo stići, tj. 3.787-7=3780), računica će nas odmah dovesti na početak subotne godine koja se traži (u ovom slučaju na početak 541. subotne godine tj. na početak 3.787. godine solarnog kalendara tj. na datum 19.III.27. god. gregorijanskog kalendara):

Nastavljamo s kalkulacijom za Dn. 9:25-26:

      A ”od časa kad izađe riječ

‘Neka se vrate i neka opet sagrade Jeruzalem’

pa do Kneza Pomazanika: sedam sedmica” (Dn. 9:25).

Nećemo datirati dekret, jer nema nikakvih podataka na temelju kojih bi se datum dekreta mogao precizno datirati.

Umjesto toga primijenit ćemo datum od kad je stranim vladarima, pa tako i onom koji je dekret izdao (Kir) priznato da su počeli vladati, a to je bio 1. dan 7. mjeseca neke godine solarnog kalendara.

¬ Od srijede 1. dana 7. mjeseca 3.787. godine (sol.kal.) tj. od 24.IX.27. pa do Kneza Pomazanika (tj. do dana kad će Knez biti pomazan) ”sedam sedmica” (7×7 dana = 49 dana). Time dolazimo do utorka 19. dana 8. mjeseca 3787. godine (sol.kal.). To je bilo razdoblje od 24.IX.27. do 11.XI.27. prema gregorijanskom kalendaru (vidi tabelarni pregled).

Slijedećeg dana, u srijedu 20. dana 8. mj. prema solarnom kalendaru  (12.XI.27.), dolazimo do Pomazanika (Mesije). Tog dana Sveti nad svetima, treba biti pomazan. Smatramo da je bio datum Isusovog kršenja (pranja na Jordanu), kad ga duhom pomazao Duh Sveti u obliku goluba.

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj